แนะนำหน่วยงาน


ความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยกำหนดโครงสร้างการจัดสายงานบริหารให้หน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบงานเลขานุการ งานติดตามและประเมินผลงานประชุมสภาและงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สำนักงาน มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างและกำหนดงานของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ งานเลขานุการ งานประชุม และงานงบประมาณ และในปี พ.ศ. 2541 เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงาน มหาวิทยาลัยได้ประกาศรวมหน่วยงาน โดยให้ยุบสำนักงานบริหาร รวมกับสำนักงานอธิการบดี และให้รับโอนหน้าที่บุคลากร รวมถึงทรัพย์สินของงานสารบรรณ งานนิติกร งานจัดเลี้ยงรับรอง มาสังกัดสำนักงานอธิการบดี และต่อมาในปี พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยได้มีปรับโครงสร้างใหม่ โดยโอนงานจัดเลี้ยงรับรอง ไปสังกัดสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ดังนั้น สำนักงานอธิการบดีจึงมีงานตามโครงสร้าง ได้แก่ งานสารบรรณ งานประชุมและประสานงาน และงานเลขานุการ

ผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี (Office of the President) มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดีิ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือรักษาการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำสำนักงานอธิการบดี
วันที่       รายชื่อผู้บริหาร               ตำแหน่ง
 9 ก.ย. 2539 – 14 ก.ย. 2553  นายประจวบ  แสงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำสำนักงานอธิการบดี
15 ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน  นายกฤช  กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำสำนักงานอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   และ/หรือรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 วันที่     รายชื่อผู้บริหาร              ตำแหน่ง
15 มิ.ย. 2538 – 31 ม.ค. 2539 นางสุนันท์  อยู่คงดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
1 ก.พ. 2539  - 31 ต.ค. 2539 นายประจวบ  แสงอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
1 พ.ย. 2539  -  3 ก.ย.   2540 นางวราภรณ์  ไทยมา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
4 ก.ย. 2540  -  31 ส.ค. 2541 นางจำลอง  เฉยเจริญ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
1 ก.ย. 2541  -  31 พ.ค. 2542 นางจำลอง  เฉยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
1 มิ.ย. 2542   – 14 พ.ย. 2543 นายเสริม  สุพรรณกูล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
15 พ.ย. 2543 – 31 พ.ค. 2548 นางจำลอง  เฉยเจริญ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
1 มิ.ย. 2548  -  28 ก.พ. 2549 นายกฤช  กาญจนาภา รักษาการ ผู้อำนวยกาสำนักงานอธิการบดี
1 มีค. 2549   –  14 ก.ย. 2553 นายกฤช  กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
15 ก.ย. 2553 – 31 ส.ค. 2554 นายพนรัญชน์  ยังสุข รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
1 ก.ย. 2554  -   ปัจจุบัน นายพนรัญชน์  ยังสุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี