แนะนำหน่วยงาน


ปัจจุบันสำนักงานอาคารสถานที่ ได้มีการปรับปรุงการบริหารงานแบบโครงสร้างใหม่ซึ่งจะทำให้งานแต่ละส่วนดำเนินงานไปด้วยความรวดเร็ว  ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งหมด 4 หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบตามงานที่ได้รับผิดชอบดังนี้
1.แผนกออกแบบและบริหารการก่อสร้าง  ภายในประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้
  - งานออกแบบและโครงการ  รับผิดชอบวางแผนโครงการ ออกแบบและบริหารโครงการ
  - งานบริหารการก่อสร้าง  รับผิดชอบบริหารโครงการการก่อสร้าง
  - Space Creative
2. แผนกวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายในประกอบด้วย 3 งานดังนี้
  - งานวิศวกรรมระบบอาคารและพลังงาน รับผิดชอบงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร      งานพลังงาน
  - งานซ่อมบำรุง รับผิดชอบงานแจ้งซ่อม งานบำรุงรักษา งานสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  - งานสวนและบริเวณ รับผิดชอบงานบำรุงรักษาต้นไม้และทำความสะอาด งานออกแบบและขยายพันธุ์ไม้ งานสนับสนุนไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ งานเอกสารและธุรการ
3. แผนกจัดการอาคารและความปลอดภัย ภายในประกอบด้วย 2 งานดังนี้
  - งานบริหารจัดการอาคาร รับผิดชอบ วางแผนการใช้อาคาร การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
  - งานจัดการความปลอดภัย  รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงภัย การจัดการจราจรและพื้นที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย การประกันภัยทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
4. แผนกเลขานุการและบริการ ภายในประกอบด้วย 4 งานดังนี้
  - งานธุรการ รับผิดชอบ งานธุรการสำนักงาน การประชาสัมพันธ์ การประชุมสำนักงาน   การจัดทำฐานข้อมูลสำนักงานอาคาร การให้บริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ท(Service Online)
  - งานจัดเลี้ยง รับผิดชอบ การให้บริการจัดเลี้ยงแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
  - งานทรัพย์สินอาคาร รับผิดชอบ ทะเบียน พัสดุ ครุภัณฑ์ ในส่วนสำนักงานอาคารสถานที่ การเงินและสิทธิประโยชน์ การประกันและสัญญา
  - งานยานพาหนะ รับผิดชอบการให้บริการยานพาหนะแก่บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย การต่อทะเบียน พรบ. และประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย  การจัดหา เช่ารถยนต์ภายนอก การบำรุงรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันสำนักงานอาคารสถานที่ มีอาคารที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้นจำนวน  11  อาคาร  ดังนี้
อาคาร 1 (อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์)
  - เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องผู้บริหาร ห้องเรียน และห้องประชุม
อาคาร 2
  - เป็นอาคารก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมใช้เป็นอาคารอำนวยการ สูง 4 ชั้น ประกอบด้วย สำนักงานอาคารสถานที่  งานศิลปกรรม สำนักงานพัสดุ
อาคาร 4 
  - เป็นอาคารสูง 4 ชั้น เป็นที่ทำการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ห้องพยาบาล
อาคาร 5 (สยามบรมราชกุมารี)
  - เป็นอาคารสูง 15 ชั้น  เป็นที่ทำการสำนักงาน และ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
อาคาร 6 (อาคารวิศวกรรมศาสตร์)
  - เป็นอาคารเรียนสูง 5 ชั้น และมีการต่อเติมเพิ่มอีกฝั่งโดยใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติการ สูง 6 ชั้น
อาคาร 9 (อาคาร 30 ปี ศรีปทุม)
  - เป็นอาคารสูง 12 ชั้น เป็นอาคารจอดรถ และที่ทำการของคณะต่างๆ ชั้น 11 เป็นศูนย์สุขภาพ เปิดบริการให้แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก ส่วนชั้น 12 เป็นศูนย์กีฬาในร่ม
อาคาร 10 (อาคารกิจกรรมนักศึกษา)
  - เป็นอาคารสูง 6 ชั้น บริเวณชั้น 1-3 เป็นศูนย์อาหารบริการแก่บุคลากรและ นักศึกษา และชั้น 4-6 เป็นที่ทำการของฝ่ายกิจการนักศึกษา และหน่วยงานต่าง
อาคาร 11 
  - เป็นอาคารเรียนสูง 14 ชั้น
ศูนย์อาหาร 1 
  - เป็นอาคารสำหรับจำหน่ายอาหารบริการแก่บุคลากรและนักศึกษา
อาคารเอนกประสงค์ 
  - เป็นอาคารสูง 2 ชั้น เพื่อใช้งานกิจกรรมต่างๆ
หอพักหญิง (บ้านอยู่สบาย)
  - เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ใช้สำหรับเป็นที่พักของนักศึกษาหญิง ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ ซอยพหลโยธิน 49