แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

ศูนย์มีเดีย (Media Center) นับเป็น 1 หน่วยงานภายใต้กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี ที่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีปทุม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ศูนย์มีเดียมีภารกิจงานด้านการให้บริการ 2 ส่วน คือ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติด้านการผลิตรายการโทรทัศน์และการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และการให้บริการด้านการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก