แนะนำหน่วยงาน


 ประวัติสำนักหอสมุด

      ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนใช้ชื่อว่า“วิทยาลัยไทยสุริยะ”เมื่อ วันที่28 พฤษภาคม 2513 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานนามวิทยาลัยใหม่ “วิทยาลัยศรีปทุม”จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   

 
พ.ศ. 2522 111111111111111   ห้องสมุดวิทยาลัยศรีปทุมได้พัฒนาและขยายตัวทั้งทางด้านพื้นที่และวัสดุห้องสมุดโดยย้ายจากสถานที่เดิม  อาคาร 7มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง อาคาร 4
พ.ศ. 2526    หอสมุดกลางได้ขยายการบริการห้องสมุดไปสู่คณะ โดยจัดตั้งห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2530    ได้เปิดห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  และห้องสมุดวิทยาเขตชลบุรี
พ.ศ. 2535    ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยได้ย้ายไป ณ ชั้น 4  อาคาร ดร. สุขพุคยาภรณ์
พ.ศ. 2537    เริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการในหอสมุดกลางและขยายบริการเปิดห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาคารพญาไทสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2539   เปิดห้องสมุดสื่อโสตทัศน์ ณ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2540 ย้ายห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ไปยังอาคารสยามบรมราชกุมารีชั้น 4
พ.ศ. 2542   เปิดห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 4  อาคารสยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2543   เปิดห้องสมุดวารสารและสื่อโสตทัศน์ ณ ชั้น 1และชั้นลอย อาคาร 30 ปีศรีปทุมและได้ปรับปรุงหอสมุดกลางให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และย้ายห้องสมุดคณะนิติศาสตร์กลับมารวมกับหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2544   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดอาคาร   30  ปีศรีปทุมและเสด็จทอดพระเนตรห้องสมุดวารสารและสื่อโสตทัศน์
พ.ศ. 2545     สำนักหอสมุด เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   ISO 9001 : 2000
พ.ศ. 2546   เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสื่อโสตทัศน์ ต่อมาปี พ.ศ. 2547 มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการเริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Horizon)
พ.ศ. 2548    เปิดห้องสมุด Business Collection   ณ  ชั้น 7 อาคาร 9
พ.ศ. 2550   เริ่มใช้ระบบงานวารสาร ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2551   เปิดบริการศูนย์รวมความรู้ Knowledge Bank
พ.ศ. 2552   แผนเตรียมการย้ายสำนักหอสมุดไปอาคารใหม่ปรับปรุงระบบงานห้องสมุดใหม่ โดยรวมบริการห้องสมุด 5 แห่งในวิทยาเขตบางเขน ไว้ในพื้นที่ เดียวกันใน อาคาร 40 ปีศรีปทุม พื้นที่โซน C ตั้งแต่ชั้น 1-7 รวมทั้งสิ้น   7,640 ตารางเมตร  จำนวนที่นั่งอ่านประมาณ 1,000 คน ด้วยมีระบบเทคโนโลยีและบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย  มีทรัพยากรสารสนเทศมีหลากหลาย และบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553   ย้ายทรัพยากรจากห้องสมุดทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้บริการรวมกันในหอสมุดใหม่  ณ อาคาร 40 ปีศรีปทุมพื้นที่โซน C ตั้งแต่ ชั้น 1 – 7
พ.ศ. 2554   ติดตั้งระบบ Access Control ควบคุมทางเข้า – ออกและการใช้ห้องศึกษากลุ่มและระบบรับคืนหนังสืออัตโนมัติ
พ.ศ. 2555   ทดสอบติดตั้งการบริการยืม-คืน Book Return
พ.ศ. 2556   เพิ่มบริการ collection ใหม่ ด้านหนังสือภาษาจีนจากการสนับสนุนของ Xi An University of  Arts and Science ตามโครงการความร่วมมือกับมศป. Chinese Culture & Book Festival 2014    จัดให้บริการที่ห้องสมุด ชั้น 5 มีหนังสือหลายประเภทจำนวนกว่า 3000 เล่ม ต่อมาได้ย้ายงานบริการหนังสือภาษาจีนไว้ที่ชั้น 7 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และในการศึกษานี้ได้เปลี่ยนทางเข้า –ออก จากชั้น 1 โดยเปลี่ยนเป็น เข้า –ออกที่ ชั้น 5
พ.ศ. 2557    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้บริการ โปรแกรม Euro Talk แก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)  และ เปิดให้บริการทดลองใช้ e-Magazines ผ่านเครื่อง PC ในห้องสมุด
พ.ศ. 2558      เปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Horizon เป็น Koha อยู่ในช่วงระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลจากจะบบเก่าไประบบใหม่ และ อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดโปรแกรม DSpace 
 
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน   เริ่มให้บริการระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ  Koha ตั้งแต่เมษายน 2560 เป็นต้น อีกทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนางานบริการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของทุกคณะอย่างต่อเนื่องด้วยบริการสารสนเทศหลากหลายประเภทที่สอดคล้อง