แนะนำหน่วยงาน


 

 ฝ่ายบริหาร

ผอ1

 

อ.สุมน


ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
apiradee.am@spu.ac.th
โทร. 1322ผศ.สุมน ถนอมเกียรติ
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
sumon.th@spu.ac.th
โทร. 1297 

 

                                                                                   
 

 

 สำนักงานเลขานุการ

 รัตน์

UploadImage

 

วิภารัตน์ สินธุอารีย์
เลขานุการสำนักหอสมุด
viparat.si@spu.ac.th
โทร. 1190


ยุพิน อิ่มอาหาร
เจ้าหน้าที่
yupin.ai@spu.ac.th
โทร. 1296
                                                                                         

   

 

 แผนกจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นก
พี่จิ๋ม
แอ๊ว
UploadImage
ตั๊ก

 

ชิดชนก สิริวันต์
หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากร
chidchanok.si@spu.ac.th
โทร. 1414                                             
 
 

จิระวรรณ อุทัศน์
บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร
jirawon.ut@spu.ac.th
โทร. 1169


นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์
บรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากร
niparat.ch@spu.ac.th
โทร. 1293จันทนา หลิมสกุล
หัวหน้างานบริการผู้อ่าน
chantana.li@spu.ac.th
โทร. 2178อารมณ์ ชายกรวด
เจ้าหน้าที่
arom.ch@spu.ac.th
โทร. 1277

                                                                                     


 

 

 

 

 
 

 แผนกจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

UploadImage
UploadImage
UploadImage
   UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage


 

 

วิยะดา ศิริมาณนท์                        
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
viyada.si@spu.ac.th
โทร. 2303

                                                          
 
 


ณิชาภา ดำจันทร์
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
nichapa.du@spu.ac.th
โทร. 1273


ภัคฐ์ษอร วนกรกุล
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
pucktsaoon.wa@spu.ac.th
โทร.1292
กนกนภา มานาแวน    
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
kanoknapa.ma@spu.ac.th
โทร. 1265

                                                                                     


กุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล
บรรณารักษ์
kulwaree.di@spu.ac.th
โทร.2303

ประพันธ์ เมืองทอง
เจ้าหน้าที่
praphan.mu@spu.ac.th
โทร. 2304

นพรัตน นิ่มเจริญ
บรรณารักษ์
nopparat.ni@spu.ac.th
โทร. 1266
นิภา แข็งธัญกิจ
เจ้าหน้าที่
nipa.ka@spu.ac.th
โทร. 1208กษมา เฮืองศรี
บรรณารักษ์
kasama.hu@spu.ac.th
โทร. 2303
วารุณี วงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่
varunee.vo@spu.ac.th
โทร. 2304

 

 

 

 แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด

นุช

 

ประภัสสร สาระนาค
หัวหน้างานจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
prapassorn.sa@spu.ac.th
โทร. 1156