แนะนำหน่วยงาน


 

 ฝ่ายบริหาร

ผอ1

 

อ.สุมน


ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
apiradee.am@spu.ac.th
โทร. 1322



ผศ.สุมน ถนอมเกียรติ
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
sumon.th@spu.ac.th
โทร. 1297 

 

                                                                                   
 

 

 สำนักงานเลขานุการ

 รัตน์

UploadImage

 

วิภารัตน์ สินธุอารีย์
เลขานุการสำนักหอสมุด
viparat.si@spu.ac.th
โทร. 1190


ยุพิน อิ่มอาหาร
เจ้าหน้าที่
yupin.ai@spu.ac.th
โทร. 1296
                                                                                         

   

 

 แผนกจัดการทรัพยากรสารสนเทศ


UploadImage

นก
พี่จิ๋ม
แอ๊ว
UploadImage
ตั๊ก



วิยะดา ศิริมาณนท์                        
หัวหน้าแผนกการจัดการทรัพยากร 
viyada.si@spu.ac.th
โทร. 2303



ชิดชนก สิริวันต์
บรรณารักษ์
chidchanok.si@spu.ac.th
โทร. 1414                                             
 
 

จิระวรรณ อุทัศน์
บรรณารักษ์
jirawon.ut@spu.ac.th
โทร. 1169


นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์
บรรณารักษ์
niparat.ch@spu.ac.th
โทร. 1293


จันทนา หลิมสกุล
บรรณารักษ์
chantana.li@spu.ac.th
โทร. 2178


อารมณ์ ชายกรวด
เจ้าหน้าที่
arom.ch@spu.ac.th
โทร. 1277

                                                                                     




 

 

 

 

 
 

 แผนกบริการสารสนเทศ


นุช

UploadImage
UploadImage
UploadImage
   UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImageUploadImage

 

 


ประภัสสร สาระนาค
หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ
prapassorn.sa@spu.ac.th
โทร. 1156 






วิยะดา ศิริมาณนท์                        
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 
viyada.si@spu.ac.th
โทร. 2303

                                                          
 
 


ณิชาภา ดำจันทร์
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
nichapa.du@spu.ac.th
โทร. 1273






ภัคฐ์ษอร วนกรกุล
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
pucktsaoon.wa@spu.ac.th
โทร.1292






กนกนภา มานาแวน    
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
kanoknapa.ma@spu.ac.th
โทร. 1265

                                                                                     




กุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล
บรรณารักษ์
kulwaree.di@spu.ac.th
โทร.2303







นพรัตน นิ่มเจริญ
บรรณารักษ์
nopparat.ni@spu.ac.th
โทร. 1266






กษมา เฮืองศรี
บรรณารักษ์
kasama.hu@spu.ac.th
โทร. 2303






ประพันธ์ เมืองทอง
เจ้าหน้าที่
praphan.mu@spu.ac.th
โทร. 2304







นิภา แข็งธัญกิจ
เจ้าหน้าที่
nipa.ka@spu.ac.th
โทร. 1208






วารุณี วงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่
varunee.vo@spu.ac.th
โทร. 2304





กัญฐิกา แกล้วกล้า
เจ้าหน้าที่
kanthika.lk@spu.ac.th
โทร. 1208
 

 

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

           UploadImage                                                  

 

สมเกียรติ กิติวินิต
Software Developer
somkiet.ki@spu.ac.th
โทร. 1295