แนะนำหน่วยงาน


 

 ฝ่ายบริหาร

 

 UploadImage 

 

อ.สุมน


ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
apiradee.am@spu.ac.th
โทร. 1322 
ผศ.สุมน ถนอมเกียรติ
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
sumon.th@spu.ac.th
โทร. 1297 

                                                                                   
 

 

 สำนักงานเลขานุการ

 รัตน์

UploadImage
 

 

วิภารัตน์ สินธุอารีย์
เลขานุการสำนักหอสมุด
viparat.si@spu.ac.th
โทร. 1190


ยุพิน อิ่มอาหาร
เจ้าหน้าที่
yupin.ai@spu.ac.th
โทร. 1296
                                                                                         

   

 

 แผนกจัดการทรัพยากรสารสนเทศ


UploadImage

นก
พี่จิ๋ม
แอ๊ว
UploadImage
ตั๊กวิยะดา ศิริมาณนท์                        
หัวหน้าแผนกการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
viyada.si@spu.ac.th
โทร. 2303ชิดชนก สิริวันต์
บรรณารักษ์
chidchanok.si@spu.ac.th
โทร. 1414                                             
 
 

จิระวรรณ อุทัศน์
บรรณารักษ์
jirawon.ut@spu.ac.th
โทร. 1169


นิภารัตน์ ชัยประสิทธิ์
บรรณารักษ์
niparat.ch@spu.ac.th
โทร. 1293


จันทนา หลิมสกุล
บรรณารักษ์
chantana.li@spu.ac.th
โทร. 1278


อารมณ์ ชายกรวด
เจ้าหน้าที่
arom.ch@spu.ac.th
โทร. 1277

                                                                                      

 

 

 

 

 แผนกบริการสารสนเทศ


นุช

UploadImage
UploadImage

   UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage

 

 


ประภัสสร สาระนาค
หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ
prapassorn.sa@spu.ac.th
โทร. 1156 


                                                                            


                                              

ณิชาภา ดำจันทร์
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
nichapa.du@spu.ac.th
โทร. 1273


ภัคฐ์ษอร วนกรกุล
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
pucktsaoon.wa@spu.ac.th
โทร.1292


กนกนภา มานาแวน    
นักสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
kanoknapa.ma@spu.ac.th
โทร. 1265

                                                                                     
กุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล
บรรณารักษ์
kulwaree.di@spu.ac.th
โทร.2303


นพรัตน นิ่มเจริญ
บรรณารักษ์
nopparat.ni@spu.ac.th
โทร. 1266


กษมา เฮืองศรี
บรรณารักษ์
kasama.hu@spu.ac.th
โทร. 2303


ประพันธ์ เมืองทอง
เจ้าหน้าที่
praphan.mu@spu.ac.th
โทร. 2304


นิภา แข็งธัญกิจ
เจ้าหน้าที่
nipa.ka@spu.ac.th
โทร. 1208


วารุณี วงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่
varunee.vo@spu.ac.th
โทร. 2304

กัญฐิกา แกล้วกล้า
เจ้าหน้าที่
kanthika.lk@spu.ac.th
โทร. 1208
 

 

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

     UploadImage                   

 

สมเกียรติ กิติวินิต
Software Developer
somkiet.ki@spu.ac.th
โทร. 1295