แนะนำหน่วยงาน


การประกันคุณภาพ / SAR 

เว็บไซต์ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา

เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 1

เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 2

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 3

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 4

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 5

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 6

- เครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างห้องสมุด ปีที่ 7

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)