ฐานข้อมูลวิชาการอื่นๆ


  • SCImago (SJR)  :  SCImago (SJR) เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพวารสารตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์และนักวิจัยสืบค้นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงทราบคะแนนชี้วัดของ Journal ต่างๆ

Link:  คู่มือการใช้งาน
 

  • TCI  :  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai –Journal Citation Index Centre) (เข้าใช้โดยลงทะเบียนรายบุคคลฟรี)

Link:  TCI  https://tci-thailand.org/
 

  • TNRR :  คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repostitory)    (เข้าใช้โดยลงทะเบียนรายบุคคลฟรี)

Link:  TNRR   http://www.tnrr.in.th 

 

  • DRIC : ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล “วช” (Digital Research Information Center ) (เข้าใช้โดยลงทะเบียนรายบุคคลฟรี)

Link:  DRIC http://dric.nrct.go.th/index.php

 

  • Thai Journals Online (ThaiJO) :  เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

Link: ThaiJo  https://www.tci-thaijo.org/