ฐานข้อมูลวิชาการอื่นๆ


  • TCI  :  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai –Journal Citation Index Centre) (เข้าใช้โดยลงทะเบียนรายบุคคลฟรี)

Link:  TCI  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html

 

  • TNRR :  คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repostitory)    (เข้าใช้โดยลงทะเบียนรายบุคคลฟรี)

Link:  TNRR   http://www.tnrr.in.th 

 

  • DRIC : ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล “วช” (Digital Research Information Center ) (เข้าใช้โดยลงทะเบียนรายบุคคลฟรี)

Link:  DRIC http://dric.nrct.go.th/index.php

 

  • Thai Journals Online (ThaiJO) :  เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

Link: ThaiJo  https://www.tci-thaijo.org/index.php