E-Form


1. บริการสำเนาบทความวารสาร (Article Delivery Service)

   บริการสำเนาบทความวารสาร ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่มีในสำนักหอสมุด ให้กับอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียน การสอน การวิจัย โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด ซึ่งเป็นการให้บริการจัดทำสำเนาบทความจากวารสารที่มีในสำนักหอสมุด
ระเบียบการใช้บริการ
   1. ผู้มีสิทธิใช้บริการได้แก่นักศึกษา โท – เอก อาจารย์ บุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องมี E-Mail Address ที่เป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม( username@spu.ac.th) ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   2. ให้บริการบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉพาะที่มีอยู่ในห้องสมุดเท่านั้น
   3. บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณีขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด

ClickLink1-formWrite

 

 

2. บริการยืมระหว่างวิทยาเขต

   การบริการยืมระหว่างวิทยาเขต เป็นการให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศของระบบห้องสมุด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามเป้าประสงค์หลักของการจัดบริการห้องสมุด คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย หอสมุดทั้ง 3 แห่งของมหาวิทยาลัย คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน วิทยาเขตชลบุรี และ วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกันให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละแห่ง แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระเบียบการใช้บริการ
   2.1 ผู้มีสิทธิใช้บริการนี้ได้แก่ นักศึกษา ป.โท – เอก อาจารย์ บุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
   2.2 ผู้ใช้บริการต้อง ตรวจสอบหนังสือ ที่ต้องการยืมว่ามี Location อยู่ ณ ห้องสมุดใด
และต้องมี Status เป็น "On Shelf" จึงจะขอใช้บริการได้
   2.3. ผู้ยืมต้องยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด บางเขน ที่ให้บริการยืม

ClickLink1-formWrite

 
3. บริการช่วยค้นคว้าวิจัย
   บริการช่วยค้นคว้าวิจัย เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้ทำวิจัย ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อบรรลุเป้าหมายของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระเบียบการใช้บริการ
   - ผู้มีสิทธิใช้บริการได้แก่นักศึกษา โท – เอก อาจารย์ บุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
การให้บริการ
บริการรวบรวมรายการบรรณานุกรมในเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย จากฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล E-Book ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TDC) และฐานข้อมูลอื่นๆ

ClickLink1-formWrite

4. บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

   บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถร่วมเสนอแนะ เสนอซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อให้ห้องสมุดพิจารณาและดำเนินการจัดหาไว้ให้บริการ ในสำนักหอสมุด โดยกรอกรายละเอียดของรายการสื่อความรู้ที่ท่านสนใจและต้องการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 

ClickLink1-formWrite