ฐานข้อมูลออนไลน์


 

" เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม " Available for use by SPU students and staff ONLY
เข้าใช้ได้ที่ Access Point : ibrary.spu.ac.th การเข้าใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัย  Off-campus  Access : SSLVPN  setup 

UploadImage

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF DataPLUS ระกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือ เอกสาร วารสาร รายงาน จำนวนกว่า 18,000 รายชื่อ และ data series ทั้งหมดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) นอกจากนี้ยังมี Data Planet Statistical Datasets เครื่องมือช่วยในการแสดงผลจากข้อมูลของ IMF และแหล่งข้อมูลอื่น ได้แก่ BEA-Bureau of Economics Analysis, Europe Commission, OECD, World Bank, United Nations, และ LIBOR Rates ในรูปแบบต่างๆ เช่น Tread over the Time, Map, Bar chart, Pie chart, Rank เป็นต้น
โดยให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลเป็นเวลา  1 เดือน ระหว่างวันนี้ -31 July 2019

URL : http://elibrary.imf.org/ (การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย
หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

77777777777777777777 ภาษาไทย

77777777777777777777 ภาษอังกฤษ
   
 
Business_Source_Complete_Logo    

UserID: sripatum Password: spu

Description : Full text & abstract  database on  business, management,  sfinance and economics Coverage : 

1965 - present

 77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล  Business Source Complete ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และสาระสังเขป  เพื่อการวิจัยทางธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ บัญชี  เศรษฐศาสตร์  และการเงิน  จากวารสารจํานวน 2,100 ชื่อ ย้อนหลังถึงฉบับปี ค.ศ 1965  รวมถึง Company Profiles , Country Economic Reports  และอื่นๆ โดยมีวารสารที่ ผ่านการตรวจประเมิน (peer-reviewed) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   
       
HeinOnline_lg    

 

 77777777777777777777

HeinOnline Video Series Overview

ชื่อฐานข้อมูล HeinOnline ฐานข้อมูลด้านกฎหมายแยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic วารสารด้านกฎหมาย   

 
PROQUEST INFORMATION AND LEARNING LOGO

 Description : An  abstract  database  on   international  dissertations Coverage : 1977 - present

 77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertation ฐานข้อมูลสาระสังเขป ครอบคลุมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  และปริญญาโท สาขาวิชาต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา  และ ประเทศอื่นๆ   ตั้งแต่ปี 1977 ถึงปัจจุบัน กว่า 2.7 ล้านรายการ   มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท    
 

 
 
Regional-Business-News    

   

 77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล Regional Business News ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสำนักข่าวทางสาขา 

 
 
ThaiLIS

 Description : Full text & abstract database on dissertations of Thai  universities  

 77777777777777777777

ชื่อฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection ( TDC) ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และสาระสังเขปของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ประเทศไทย  (ThaiLIS)  รวบรวมวิทยานิพนธ์   และรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศ


   


 E-Book Collection icon0005
 
SPU e-Book
E-Book ebooks_on_ebscohost       : Thai University eBook Net   77777777777777777777
Maruey eLibrary ห้องสมุดมารวย   ห้องสมุดมารวยมีจานวนหนังสือ e-book ที่ให้บริการกว่า 400 ชื่อเรื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านการออม การเงิน และการลงทุน รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ห้องสมุดยังได้แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิเช่น Personal Finance / Investor’s Corner เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   77777777777777777777  
ฐานข้อมูล Knowledge Bank  dspace   เป็นโครงการเชื่อมโยงชุมชนนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการนำคลังความรู้ขอ งคณะและหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในฐานข้อมูลเดียวกัน  77777777777777777777
 *** ปรับปรุงล่าสุด25/ม.ย/60 ***