ฐานข้อมูลห้องสมุดบอกรับ


 

" เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม " Available for use by SPU students and staff ONLY การเข้าใช้จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย  Off-campus  Access : SSLVPN  setup 
คู่มือการใช้งาน VPN https://www.spu.ac.th/department/library/pages/VPN

 

   SPU e-Book ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ ทดลองใช้

UploadImage


 
Encyclopaedia Britannica Academic  เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งความทันสมัยและน่าเชื่อถือของเนื้อหา ประกอบด้วย นิตยสารและบทความมากกว่า 700 ฉบับ, รูปภาพนับล้านไฟล์, วิดีโอกว่า 4,800 เรื่อง, E-Book มากกว่า 24,000 เล่ม และ Primary Source ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเขียนโดยผู้เชียวชาญระดับโลก สามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงเนื้อหาในการเรียนการสอน รวมถึงการทำรายงานและวิจัยได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เข้าใช้งานได้ที่Website :
https://academic.eb.com/
AccessID :sputh
Passcode : ubsm2020
วิธีการใช้งาน Britannica Academic Tutorial : 
 
 

 


E-Book Collection icon0005

   SPU e-Book ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ

Business_Source_Complete_Logo  

Business Source Complete ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และสาระสังเขป  เพื่อการวิจัยทางธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ บัญชี เศรษฐศาสตร์  และการเงินจากวารสารจํานวน 4,800 ชื่อย้อนหลัง ถึงฉบับปี ค.ศ 1965 รวมถึง Company Profiles , Country Economic Reportsและอื่นๆ โดยมีวารสารที่ ผ่านการตรวจประเมิน (peer-reviewed) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
Description : Full text & abstract  database on business, management,   finance and economics Coverage
1965 - present

 77777777777777777777 

HeinOnline_lg

 

HeinOnline ฐานข้อมูลด้านกฎหมายแยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic วารสารด้านกฎหมาย  
URL:https://heinonline.org/HOL/Welcome

77777777777777777777

 


PROQUEST INFORMATION AND LEARNING LOGO
 

ProQuest Digital Dissertation ฐานข้อมูลสาระสังเขป ครอบคลุมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  และปริญญาโท สาขาวิชาต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา  และ ประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ปี 1977 ถึงปัจจุบัน กว่า 2.7 ล้านรายการ   มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท  
URL: https://search.proquest.com/index?selectids=pqdt  
Description : An abstract database  on  international dissertations Coverage : 1977 - present

77777777777777777777 
Regional-Business-News

 

 Regional Business News ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจระดับภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้ง ธุรกิจแฟรนไชส์ อุตสาหกรรมค้าปลีก เป็นต้น และให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1990
URL: http://web.a.ebscohost.com

 

77777777777777777777
 


ThaiLIS 
ThaiLIS Digital Collection ( TDC) ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และสาระสังเขปของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ประเทศไทย  (ThaiLIS)  รวบรวมวิทยานิพนธ์   และรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศ
URL: https://dcms.thailis.or.th/tdc/index.php
Description : Full text & abstract database on dissertations of Thai  universities

 
 77777777777777777777
 
SPU e-Book
E-Book ebooks_on_ebscohost       : Thai University eBook Net   77777777777777777777
Maruey eLibrary ห้องสมุดมารวย  


 
ห้องสมุดมารวยมีจำนวนหนังสือ e-book ที่ให้บริการกว่า 400 ชื่อเรื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านการออม การเงิน และการลงทุน รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ห้องสมุดยังได้แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดต่างๆ อาทิเช่น Personal Finance / Investor’s Corner เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   77777777777777777777  
ฐานข้อมูล Knowledge Bank  dspace   เป็นโครงการเชื่อมโยงชุมชนนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการนำคลังความรู้ขอ งคณะและหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในฐานข้อมูลเดียวกัน   77777777777777777777
 *** ปรับปรุงล่าสุด 23 ก.ย. 62 ***