บริการ


 

  

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีศาลจำลอง เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการดำเนินคดีในห้องพิจารณาของศาล เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติการในศาลระหว่างพิจารณาคดี โดยจำลองจากห้องพิจารณาคดีของศาลจริง ซึ่งประกอบด้วย บัลลังก์ศาล คอกพยาน ที่นั่งฝ่ายโจทก์ ที่นั่งฝ่ายกจำเลย และหน้าบัลลังก์

ห้องปฏิบัติการศาลจำลองนี้ นอกจากจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของรายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์แล้ว ยังใช้สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติในห้องพิจารณาคดีของศาลที่มีวิธีพิจารณาความเป็นพิเศษ นอกจากวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญาในคดีต่างๆ เช่น คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีเด็กและเยาวชน คดีภาษีอากร คดีปกครอง และคดีครอบครัว เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพของการดำเนินคดีในห้องพิจารณาและได้ฝึกปฏิบัติ โดยเฉพาะการดำเนินคดีของศาล การซักถามพยาน การถามค้านพยานของทนายความทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย

 

 

law012

เรื่องของกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอย่างที่คิด และการมีความรู้เรื่องกฎหมายไว้บ้างย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รู้ไม่มากก็น้อย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้คัดเลือกสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมาให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คณะได้เลือกอ่านตามอัธยาศัย

ดาวน์โหลดสาระน่ารู้ / Guru Talk
 
 • พระองค์เจ้ารพีฯ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย   ไฟล์แนบ
 • หน้าที่ของบริษัทเอกชนตามกฎหมาย   ไฟล์แนบ
 • กฎหมายว่าด้วยรั้วบ้าน   ไฟล์แนบ
 • กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่ควรรู้   ไฟล์แนบ
 • ข้อเขียนของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่มีต่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศรีปทุม*   ไฟล์แนบ
 • บทความ : นักกฎหมายจะทำอะไรเพื่อสังคมได้บ้าง โดย ผศ.นพดล ปกรณ์นิมิตดี คณะนิติศาสตร์ม.ศรีปทุม  http://newinfo.spu.ac.th/show.php?id=9197 
 • เรื่องเล่าจากต่างแดน ตอนที่ 1 โดย อ.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ คณะนิติศาสตร์   ไฟล์แนบ
 • เรื่องเล่าจากต่างแดน ตอนที่ 2 โดย อ.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ คณะนิติศาสตร์   ไฟล์แนบ
 • เรื่องเล่าจากต่างแดน ตอนที่ 3 โดย อ.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ คณะนิติศาสตร์   ไฟล์แนบ
 • เอกสารประกอบการสัมมนากฎหมายแรงงานสำหรับรัฐวิสาหกิจ   ไฟล์แนบ
 • เรื่องเล่าจากต่างแดน ตอนที่ 4 โดย อ.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ คณะนิติศาสตร์   ไฟล์แนบlaw013
E-Learning