ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณวิมล ชมจำปี(ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะฯ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 7
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2258
Fax : 0 2579 1111 ต่อ 2384
Email : wimon.ch@spu.ac.th