ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย


ด้วยคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันพุธที่  30 พฤศจิกายน 2559  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกถึงความรู้ทางด้านกฎหมาย และสามารถนำความรู้ทางด้านกฎหมายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้หาความรู้ทางด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนในอนาคต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 2  คนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่ www.spu.ac.th/law  ภายในวันศุกร์ที่  25 พฤศจิกายน  2559  และยื่นคำรับรองผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน คลิก
Download หนังสือเชิญ   ไฟล์แนบ
Download หนังสือรับรอง   ไฟล์แนบ