แนะนำหน่วยงาน  •  

รู้จักคณะ

โลโก้
   สัญลักษณ์ตราชูและดอกบัวประดับอยู่ภายในกรอบโล่ หมายถึง ความยุติธรรม คุณธรรม และสติปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พึงยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตนอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและการดำเนินชีวิต

ประวัติความเป็นมา

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการสอนในปี พ.ศ.2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์จึงมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในปีพ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ขยายการจัดการศึกษาสู่ภาคตะวันออก โดยได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ได้ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีด้วยอีกแห่งหนึ่ง
คณะนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชากฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมายได้โดยถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัวบทกฎหมาย เข้าใจหลักการ การตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา เช่น โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โครงการจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย โครงการบรรยายทางวิชาการและเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต เป็นต้น
IMG_2077                                                      ^วันรพี ในอดีต 186699770715
                                                 ^ภาพอาคารคณะนิติศาสตร์หลังเดิม

นับถึงปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ผลิตมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกรับใช้สังคมและประเทศชาติแล้วถึง 38 รุ่น หรือประมาณ 11,250 คน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ นอกจากสามารถที่จะประกอบวิชาชีพอิสระ คือ ทนายความ แล้ว ยังสามารถทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างมากมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคล ฯลฯ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้จัดตั้งสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายและคดีความ โดยสำนักงานนี้ตั้งอยู่ที่คณะนิติศาสตร์

 

​รู้จักคณบดี

UploadImage  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงเนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา และมีประสบการณ์จากการเป็นทนายความในคดีอาญาหลายๆ คดี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศนียบัตร: น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

คณบดีคณะนิติศาสตร์
 

 

DEAN_Pic1

ด้วยในปี 2557 นี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 44 โดยนับได้ว่าเป็นคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา คณะฯ ยังยืนหยัดในการเป็นผู้นำทางวิชาการและกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาควบคู่กันไป เพื่อให้บรรลุปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”
และในวาระดิถีปีใหม่ พุทธศักราช 2557 นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลพิภพ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย ประสบแต่ความสุข ทั้งกายและใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย

 

ปรัชญา

“คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้โดยตรงในด้านกฎหมายวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติสามารถความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยให้มีจริยธรรมในวิชาชีพรวมทั้งจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นองค์ประกอบในพื้นฐานของสังคมที่ดีต่อไป”

การประกันคุณภาพ

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการประกันคุณภาพศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะได้มีการนำผลการประเมินภายนอก และผลการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคณะ รวมทั้งได้มีการจัดทำแผนงานสำหรับปีการศึกษา 2553 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยคณะได้พยายามแก้ไขจุดด้อยและทำจุดเด่นให้ดีขึ้น ในรอบปีการศึกษา 2553 คณะได้ดำเนินการตามภารกิจหลักในการสร้างบัณฑิต การวิจัย การบริหารวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมได้ดังนี้
- แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ระยะ 5 ปี
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2553
- การจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์
 
sar  

ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ (SAR57)

 
 
Knowledge Management(KM)
- สรุปผลการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญของคณะนิติศาสตร์.docx  ไฟล์แนบ
- สรุปการดำเนินงาน KM55.docx  ไฟล์แนบ
- แผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 255ุ6   ไฟล์แนบ
- การนำ KM ไปใช้จริง.docx   ไฟล์แนบ
- การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญของคณะนิติศาสตร์2.docx  ไฟล์แนบ
- Tacit Knowledge.docx  ไฟล์แนบ
- Explicit Knowledge.docx   ไฟล์แนบ  
แผนดำเนินงานคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556   ไฟล์แนบ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556   ไฟล์แนบ
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ด้านเรียนการสอนและการวิจัยคณะนิติศาสตร์   ไฟล์แนบ
รายงานข้อมูลสรุปผลการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย   ไฟล์แนบ

 

ปณิธาน

“ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการ”
มุ่งแสวงหาความรู้และความคิดใหม่ทางนิติศาสตร์ เผยแพร่และ ถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรความรู้ทางนิติศาสตร์และวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษานิติศาสตร์ อีกทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคมอย่างสมภาคภูมิ

 

พันธกิจ

1.  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปณิธานของคณะนิติศาสตร์เป็นที่ต้องการของสังคมและรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.  การส่งเสริมและผลักดัน ให้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์กรให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพ
3.  การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้รวมทั้งนำองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้ดำรงอยู่คู่คนไทยและสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในคณะนิติศาสตร์
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะนิติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดองค์กร การพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งและพอเพียงเพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งทางด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต และ การให้บริการ
6.  การพัฒนาให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันให้กระบวนการทำงานของคณะนิติศาสตร์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกันเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำของบุคลากร

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมที่จะรับใช้สังคมอย่างมีคุณธรรม ทั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ มุ่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีอย่างมีความสุข มุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ในทางนิติศาสตร์อย่างแท้จริง