แนะนำหน่วยงาน


                                                          UploadImage   
       
                                                             อาจารย์สำรวย เหลือล้น
                                                   ผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
                                                        โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2245
                                                        อีเมล์ somruay.le@spu.ac.thUploadImage                                                       UploadImage

นางสาวเยาวลักษณ์ ปานเพ็ชร์                                                          นางสาวเยาวภา จรรยพงษ์
เลขานุการศูนย์สหกิจสึกษาและพัฒนาอาชีพ                          เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนอาชีพ
โทรศัพท์ 0-2549-1111 ต่อ 2425                                               โทรศัพท์ 0-2549-1111 ต่อ 2425
อีเมล์ yaowalux.pa@spu.ac.th                                            อีเมล์ yaowapa.ju@spu.ac.th
UploadImage

นางสาวจารุวรรณ จารุชาติ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2426
อีเมล์ jaruwan.ja@spu.ac.th