แนะนำหน่วยงาน


UploadImage                                                    UploadImage           

อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์                                                         อาจารย์สำรวย เหลือล้น
ผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ                                             รอง ผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2243                                                     โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2245
อีเมล์ hatairat.ba@spu.ac.th                                                           อีเมล์ somruay.le@spu.ac.thUploadImage                                                       UploadImage

นางสาวเยาวลักษณ์ ปานเพ็ชร์                                                           นางสาวเยาวภา จรรยพงษ์
เลขานุการศูนย์สหกิจสึกษาและพัฒนาอาชีพ                          เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนอาชีพ
โทรศัพท์ 0-2549-1111 ต่อ 2425                                               โทรศัพท์ 0-2549-1111 ต่อ 2425
อีเมล์ yaowalux.pa@spu.ac.th                                            อีเมล์ yaowapa.ju@spu.ac.th
UploadImage

นางสาวจารุวรรณ จารุชาติ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2426
อีเมล์ jaruwan.ja@spu.ac.th