ประชาสัมพันธ์


UploadImage


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ  "COOP TALK : GO INTER" วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00-17.00 น. ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน