สถานประกอบการสหกิจศึกษาเดิอนมกราคม-เมษายน 2566


สถานประกอบการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเดือนมกราคม-เมษายน 2566
 
คณะ รายละเอียด
ดิจิทัลมีเดีย ไฟล์แนบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟล์แนบ
นิเทศศาสตร์ ไฟล์แนบ
บริหารธุรกิจ ไฟล์แนบ
บัญชี ไฟล์แนบ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ไฟล์แนบ
วิทยาลัยนานาชาติ ไฟล์แนบ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไฟล์แนบ
วิศวกรรมศาสตร์ ไฟล์แนบ
ศิลปศาสตร์ ไฟล์แนบ