สถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา


รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา
 

คณะนิเทศศาสตร์
 

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การโฆษณา ไฟล์แนบ 
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ไฟล์แนบ 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ไฟล์แนบ 
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ไฟล์แนบ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ไฟล์แนบ
ศิลปะการแสดง ไฟล์แนบ
 

 

คณะดิจิทัลมีเดีย

 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การออกแบบกราฟิก ไฟล์แนบ 
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม ไฟล์แนบ 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ ไฟล์แนบ
ดิจิทัลอาร์ตส์ ไฟล์แนบคณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การค้าระหว่างประเทศ ไฟล์แนบ 
การตลาด ไฟล์แนบ 
การจัดการธุรกิจการบิน ไฟล์แนบ 
การจัดการ ไฟล์แนบ 
 


คณะบัญชี

 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การบัญชี                   ไฟล์แนบ 


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ไฟล์แนบ

คณะศิลปศาสตร์ 
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ                   ไฟล์แนบ 
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ไฟล์แนบ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ    ไฟล์แนบ


วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
สาขาวิชา  รายชื่อสถานประกอบการ
การจัดการการท่องเที่ยว                               ไฟล์แนบ 
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ไฟล์แนบ 
การจัดการโรงแรม ไฟล์แนบ 
ธุรกิจการบิน ไฟล์แนบ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไฟล์แนบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไฟล์แนบ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ 


วิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
วิศวกรรมเครื่องกล                        ไฟล์แนบ 
วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟล์แนบ 
วิศวกรรมยานยนต์ ไฟล์แนบ 
วิศวกรรมโยธา  ไฟล์แนบ 
วิศวกรรมอุตสาหการ  ไฟล์แนบ


คณะสถาปัตยกรรม
 
สาขาวิชา  รายชื่อสถานประกอบการ
การออกแบบภายใน                  ไฟล์แนบ 
สถาปัตยกรรม    ไฟล์แนบ


International College
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
Airline Business                          ไฟล์แนบ
International Business Management ไฟล์แนบ


นิติศาสตร์
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
นิติศาสตร์                                  ไฟล์แนบ


วิทยาลัยการบินและคมนาคม
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การจัดการความปลอดภัยการบิน      ไฟล์แนบ