สถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา


รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา
 

คณะนิเทศศาสตร์
 

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ
การโฆษณา ไฟล์แนบ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ไฟล์แนบ
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ ไฟล์แนบ
 

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การตลาด ไฟล์แนบ
การจัดการ ไฟล์แนบ
การเงินและการธนาคาร ไฟล์แนบ
การค้าระหว่างประเทศ ไฟล์แนบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์            ไฟล์แนบ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ไฟล์แนบ

คณะศิลปศาสตร์ 
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ                   ไฟล์แนบ


วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
สาขาวิชา  รายชื่อสถานประกอบการ
ธุรกิจการบิน                               ไฟล์แนบ
การจัดการโรงแรม ไฟล์แนบ
การจัดการการท่องเที่ยว  ไฟล์แนบ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไฟล์แนบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไฟล์แนบ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ไฟล์แนบ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ


วิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
วิศวกรรมเครื่องกล                        ไฟล์แนบ
วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟล์แนบ
วิศวกรรมโยธา ไฟล์แนบ
วิศวกรรมอุตสาหการ  ไฟล์แนบ


คณะสถาปัตยกรรม
 
สาขาวิชา  รายชื่อสถานประกอบการ
สถาปัตยกรรม                              ไฟล์แนบ


วิทยาลัยนานาชาติ
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
International Business Communication ไฟล์แนบ
International Hospitality Management ไฟล์แนบ


นิติศาสตร์
 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
นิติศาสตร์                                           ไฟล์แนบ