สหกิจศึกษานานาชาติหลังโควิด-19


วิดีโอคลิป “สู่สหกิจศึกษานานาชาติในอนาคตได้อย่างไรหลังวิกฤตโควิด-19”
โดย อ.กาญจนา แฮนนอน ผอ.สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

https://share.vidyard.com/watch/ReXa9RbdLCDKDqYnaDmwwz?