ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 (รอบบ่าย)


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 33 โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากร คุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท Vernity Co.,Ltd. ให้มุมมองของสถานประกอบการเรื่องสหกิจศึกษาสร้างคุณค่าการได้งานทำ ณ ห้องบัวหลวงแกนรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage