แนะนำหน่วยงาน


รู้จักคณะ


UploadImage
โลโก้
IT มาจากคำว่า Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ อักษรย่อที่สื่อถึงความเป็นไอทีอย่างลงตัว ประกอบด้วยเส้นสายของความเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีอันล้ำสมัย
 


สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ อันมีความสำคัญยิ่งต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการของวิวัฒนาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ได้กำเนิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้งานร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารวิทยาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการทางระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ และงานด้านนิเทศในแขนงการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในสาขานิเทศศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
การที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้กับงานระบบสารสนเทศ จึงทำให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติมากขึ้นทุกวัน ประกอบกับวิชาความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ได้มีการสะสมเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  และได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับวิทยาการสาขาอื่นๆ นอกจากนี้การนำวิทยาการทางด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ เช่น ในด้านการแพทย์ อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองบุคลากรทางด้านสารสนเทศจึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะ จึงสามารถนำวิทยาการไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดตั้งคณะสารสนเทศศาสตร์ขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2536 โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ในเบื้องต้นของการจัดตั้งได้ย้ายความรับผิดชอบของการผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหาร ธุรกิจ เข้ามาอยู่ในสังกัดของภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร์  โดยมิได้เปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตร พร้อมจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขึ้น และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้จัดตั้งในปี 2536 เช่นกัน ในปี 2537 ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปี 2538
สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและพัฒนาการเกี่ยวกับการดำเนินการ  การจัดการและการสื่อสารเทคโนโลยีอันทันสมัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ  และเนื่องจากความลึกของเนื้อหาวิชาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ทวีขึ้นทุกวันทำให้จำเป็นต้องใช้ และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะ  จึงสามารถนำวิทยาการทางด้านนี้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยได้จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  ในปี 2510 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ “คณะสารสนเทศศาสตร์”  มาเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมศาสตร์ด้านนี้อย่างครบถ้วน
ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตบางเขน โดยมีหลักสูตรในความรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด 5 สาขาวิชา คือ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และ สาขาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
 

สายด่วน Hot line

 อาจารย์จีระวรรณ วิสายอน
ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่
อาจารย์จีระวรรณ  วิสายอน
โทรศัพท์ : 02-579-1111, 561-2222 Ext.2213
โทรสาร :  02-579-1111, 561-2222 Ext.2196
มือถือ : 081-406-4575
Email : jerawan.vi@spu.ac.th
Pin BB : 22925801

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
 
 

​รู้จักคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก: Ph.D. (Computer Engineering)
Kasetsart University, Thailand
ปริญญาโท: M.Sc. (Computer Science)
Prince of Songkla University, Thailand
ปริญญาตรี: B.Sc. (Mathematics)
Prince of Songkla University, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน :
Sripatum University
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer Science (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)
Asia Credit Public Company Limited
ตำแหน่ง: Assistant Vice President (Technical) (พ.ศ.2539-2541)
University of the Thai Chamber of Commerce
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer (พ.ศ.2534-2539)

รางวัลที่ได้รับ :
Book Translator (English-Thai), “SCHUAM’S outlines: Theory and Problems of programming
with Java”, John R. Hubbard, ISBN: 974-208-187-5, (จาก) McGraw-Hill, 2001.
Book Translator (English-Thai), “Fundamental of Computing II : Abstraction, Data Structures,
and Large Software System”, Allen B. Tucker,ISBN : 974-208-166-2 (จาก) McGraw-Hill,
2002.

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
 
 

การบริหารคณะทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการดำเนินการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นคณะชั้นนำทางด้าน ICT ในประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด   และสร้างงานวิจัยที่โดดเด่นเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีรากฐานที่มั่นคงก้าวแรกในปี 2536   ก้าวที่สองใช้เวลากว่าทศวรรษในการสร้างคณะที่มีความเข็งแกร่งในด้านการเรียนการสอนและการดำเนินการ  ดังที่เห็นได้ว่า

 
  • เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา
  • เปิดสอนในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา
  • เปิดสอนในระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา
  • มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 2,000 คน
  • มีนักศึกษาในระดับปริญญาโทกว่า 100 คน
  • มีนักศึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 20 คน
หมายเหตุ:   เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่คล่องตัวและรองรับความต้องการของบัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  ในปีการศึกษา 2554ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการปรับในส่วนของบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท 3 หลักสูตรและปริญญาเอก 1 หลักสูตร) ทั้งหมด ไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ ISI (Information Science Institute of Sripatum University)
ก้าวที่สามจะเริ่มในกลางทศวรรษที่สองนี้  เราจะต้องต่อสู้กับความท้าทายจากภายนอก  จะต้องสร้างชื่อเสียงด้านวิจัยและพัฒนา (R&D)  สร้างเสริมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานยิ่งขึ้น  และเริ่มเปิดออกสู่โลกภายนอกในการให้การบริการทางวิชาการ  เพื่อให้มีส่วนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้ในทุกส่วนของสังคม  ในการนี้จะต้องมีการผนึกกำลังของอาจารย์และนักศึกษาเข้าด้วยกัน  มีอาจารย์เป็นผู้นำและนักศึกษาทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม  โดยจะต้องเรียน จะต้องทำโครงงานกับอาจารย์และจะเข้าสังกัดห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและศูนย์ฯ ที่คณะได้จัดตั้งขึ้น ได้แก่
- ศูนย์นวัตกรรมสมองกลฝังตัว : ผศ.ชาญชัย  ภูริปัญโญ
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Mobile/RFID : ดร.ธนา  สุขวารี และ ดร.สุรศักดิ์  มังสิงห์
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Networking : อ.จักรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ อ.อุดมศักดิ์  จันทรทาโพ
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Linux : อ.ประสิทธิ์  ช่วยเกื้อ
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Embedded/VLSI : อ.จิโรจน์  จริตควร
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Java Application : อ.อดิศักดิ์  ศุภธนสินเขษม และ อ.มาลิวรรณ  บุญพลอย
นอกจากนี้ยังมีห้องโครงงานนักศึกษาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก
เป้าหมายที่สำคัญของก้าวที่สามของการพัฒนา  คือการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับคณาจารย์ในด้านวิชาการ  วิจัย และผลผลิตเชิงพาณิชย์ ฯลฯ  ที่ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาในระดับต่างๆ ให้แสดงศักยภาพฯ ที่มีอยู่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่มั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์   รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปรัชญา  

“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”
 

ปณิธาน

“ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”
สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต ที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และ คุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้นำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และ ดำรงตนอย่างมีคุณค่า
อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Identity)
“เชี่ยวชาญไอที ภาษาดี มีคุณธรรม”
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความโดดเด่นด้านวิชาการ    บุคลากรและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความคิดทันสมัย กล้าพูด กล้าทำ และกล้าเปลี่ยนแปลง  อย่างสร้างสรรค์

 

วิสัยทัศน์

เป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม