แนะนำหน่วยงาน


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มีภาระหน้าที่พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริหาร และการศึกษา ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริหารระบบโทรศัพท์ และโทรคมนาคม แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์ ติดตาม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รองรับการเรียน การสอน การค้นคว้า และการวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าช่วยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดัน เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดการบรูณาการการทำงานร่วมกัน อย่างสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินการแผนพัฒนา 5 ปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ไอซีที ของมหาวิทยาลัย โดยให้ความคุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อย้ำกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “โดดเด่นด้าน ICT”

โดยมีรูปแบบการดำเนินงานในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์ (e-Service) เพื่อมุ่งให้เกิดการบูรณาการ การใช้งานข้อมูลจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ICT โดยแบ่งบริการหลักๆ ดังนี้

•  งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Core Business Application
•  งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
•  งานพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
•  งานบริการศูนย์สอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
•  งานบริการและให้ความช่วยเหลือด้าน Desktop
•  งานบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำหรับการเรียน การสอน
•  งานบริการอินเทอร์เน็ตและระบบโครงข่ายความเร็วสูง
•  งานบริการะบบโทรศัพท์และโทรคมนาคม
•  งานบริการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
•  งานบริการระบบอินทราเน็ต

ความพร้อมด้านการบริการระบบสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งมีระบบงานแบบออนไลน์ (e-Service) โดยแบ่งบริการหลักๆ ดังนี้

•  ด้านการบริการข้อมูลสำหรับนักศึกษา
•  ด้านการบริการข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน
•  ด้านการบริการข้อมูลสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
•  ด้านการบริการข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
•  ด้านการบริการข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
•  ด้านการบริการข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
•  ด้านการบริการข้อมูลสำหรับงานวิจัย

ความพร้อมด้านระบบอินฟราสตรัคเจอร์ (Infrastructure)

มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์สำรอง (Backup Site) ที่ได้มาตรฐาน มีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อม ทันสมัย และมีความมั่งคงในการให้บริการ มีการให้บริการระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยความเร็ว  1 กิกกะบิตต่อนาที (1,000 เมกะบิตต่อวินาที) (ภายในประเทศ) และ 100 เมกะบิตต่อวินาที (ต่างประเทศ) เพื่อเชื่อมต่อภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีช่องทางต่อเชื่อมไปยังอินเตอร์เน็ตไปยังเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัย (UniNet) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับนักศึกษา มีการให้บริการ Wi-Fi คลอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาสามารถ เข้าสู่ระบบเครือข่ายในระยะไกลได้ (SPU VPN) มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ, อุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย โดยเน้นในการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารมาประยุกต์ในการบริการการศึกษา

มีการจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บจดหมาย (Mail Box) 10 กิกกะไบต์ ต่อนักศึกษา 1 คนด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยนักศึกษาได้รับสิทธิ์การใช้งาน E-mail ของมหาวิทยาลัยตลอดชีพ และได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว จำนวน 25 กิกกะไบต์ พร้อมทั้งมี Web Blog ส่วนตัวและอัลบั้มรูปภาพกิจกรรม