แนะนำหน่วยงาน


สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 

10

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:02-579-1111 # 1255 อีเมล์: kitikul.pu@spu.ac.th

9

นางสาวณฤดี ฟักเผือก
เลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์:02-579-1111 # 1256   อีเมล์: narudee.fu@spu.ac.th

-------------------------------------------------------------

งานบริหารการบุคคล

1

อาจารย์อัญญา ศรีสมพร
ผู้อำนวยการ และรักษาการหัวหน้าการบริหารการบุคคล

โทรศัพท์:02-579-1111 # 1120  อีเมล์: anya.Sr@spu.ac.th

   

แผนกบริหารการบุคคล

     
8

น.ส.ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ
หัวหน้าแผนก

การบริหารการบุคคล

โทรศัพท์:02-579-1111 # 1344 
อีเมล์: chonkanit.wi@spu.ac.th
   
3 นางสาวกมลภู สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ/เวลาปฎิบัติงาน/ค่าล่วงเวลา/เครื่องราช

โทรศัพท์:02-579-1111 # 1140 
อีเมล์: kamoonlaphu.su@spu.ac.th

 

 
UploadImage

นางสาวดวงกมล  สมรูป
เจ้าหน้าที่
งานสรรหาและคัดเลือก / ข้อมูลบุคลากร / คำสั่งแต่งตั้ง

โทรศัพท์:02-579-1111 # 1230 
อีเมล์:
dwangkamol.so@spu.ac.th
   

UploadImage

นางสาวสิริพร   สิ้วอินทร์
เจ้าหน้าที่
งานคำสั่งแต่งตั้ง

โทรศัพท์:02-579-1111 # 1230 
อีเมล์:
siriporn.sw@spu.ac.th

   
แผนกการพัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศเพื่อการบุคคล

2

นางสาวสุปรียา สังข์ทอง
หัวหน้าแผนก

แผนกการพัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศเพื่อการบุคคล
โทรศัพท์:02-579-1111 # 1200  
อีเมล์: supreeya.sa@spu.ac.th

 

 

7

นางสาวภัทธิรา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่ งานระบบสารสนเทศเพื่อการบุคคล และงานพิจารณาความชอบ
โทรศัพท์:02-579-1111 # 1195 
อีเมล์: pattira.kl@spu.ac.th
   
UploadImage นางสาวธัญรดี    ไทยถาวร
เจ้าหน้าที่  งานบริการอาจารย์ต่างชาติ งานพัฒนาระบุคลากร และงานทุนการศึกษา
โทรศัพท์:02-579-1111 # 1200  
อีเมล์:
thanradee.th@spu.ac.th
   
UploadImage นายณัฐพันธุ์    เทียนแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานระบบสารสนเทศเพื่อการบุคคล และงานตำแหน่งทางวิชาการ
โทรศัพท์:02-579-1111 # 1200  
อีเมล์:
nattapan.te@spu.ac.th
   
       
       

สำนักงานบุคคล
อาคาร 1 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

โทร.    : 02-579-1111 # 1120 1230

แฟกซ์  : 02-579-1111 # 1360

อีเมล์   : hr_spu@spu.ac.th