แนะนำหน่วยงาน


ข้อความบทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินงานของสำนักงานบุคคล ขึ้นตรงต่อกลุ่มอำนวยการกลาง มีส่วนในการบริหารงานเน้นด้านบริหารองค์กรและด้านบุคลากร การดำเนินงานในปีการศึกษา 2552 เป็นไปด้วยดี มีการดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานภายใน และ ภายนอกซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สำนักงานบุคคลได้ทำการปรับปรุงงาน และปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในโดยเพิ่มตำแหน่งรองผู้อำนวยการเพื่อช่วยเสริมการบริหารให้เข้มแข็งขึ้น อันทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ในปีการศึกษา 2552 สำนักงานบุคคลมีผลงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคลากร คือ การใช้การบริหารผลงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร นอกจากนี้สำนักงานบุคคลได้นำสมรรถนะหลัก(Core Competencies) ของมหาวิทยาลัยมาจัดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง โดยการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ และด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล ก็มีการเปิดใช้การลาออนไลน์กับส่วนงานนำร่อง (Pilot Project)ซึ่งคาดว่าในปีการศึกษา 2553 จะเปิดใช้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จากการประเมินผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลดำเนินงาน ผลการประเมิน แสดงว่า ในปีการศึกษา 2552 สำนักงานบุคคลได้ดำเนินการตามแผนงาน และ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสำนักงานบุคคลยังได้นำผลการประเมินมาวางแนวทางการปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อน และเสริมสร้าง จุดแข็ง รวมทั้งการนำผลที่ได้ไปในปีการศึกษา 2552 นี้ ไปวางแผนงานในปีถัดไปโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และจากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2553-2557)และให้ทุกส่วนงานวางแผน สำนักงานบุคคลก็ได้นำข้อควรปรับปรุงจากการประเมินผลตนเองมาวางแผน 5 ปี ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแล้ว สำนักงานบุคคลจะพัฒนางานและการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและตลอดไป