ร่วมงานกับเรา


 หมายเหตุ :  ผู้สมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด
                แ​ละแนบเอกสารการสมัครงานต่างๆ  เช่น สำเนาบัตรประชาชน
                สำเนาทะเบียนบ้าน  วุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน 


ส่งมาได้ที่  e-Mail : Dwangkamol.so@spu.ac.th , anya.sr@spu.ac.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล  สมรูป 02-579-1111 ต่อ 1230
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
ชั้น 12 ห้อง 1202 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร