ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


 สมัครงานอาจารย์

1.ตำแหน่ง ผู้บริหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
     เป็นผู้รับผิดชอบบังคับบัญชาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.วางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
2.วางแผนกลยุทธ์ เพื่อดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
3.วางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนา ให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขา และการจัดการเรียนการสอน
4.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
5.ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุน ให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานของวิทยาลัย
6.กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน  ค้นหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความเป็นเลิศของคณะ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ / การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว / การจัดการการศึกษา        หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารคณะในมหาวิทยาลัย 3-5 ปี  
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรม การท่องเที่ยว หรือธุรกิจเรือสำราญ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และไอที / มีภาวะความเป็นผู้นำ
         

………………………………………………………………………………………………………………………
 

2.ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ *ด่วน*  มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ /สาขาวิชาการจัดการโรงแรม/ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว/ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ/ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจในด้านการจัดการธุรกิจเรือสำราญ โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
- มีประสบการณ์การสอน และการทำงานในสายงานด้านการจัดการธุรกิจเรือสำราญอย่างน้อย 1-2 ปี
- มีผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ตรงสาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ /สาขาวิชาการจัดการโรงแรม/ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว/ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ/ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจในด้านการจัดการธุรกิจเรือสำราญ โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
- มีประสบการณ์การสอน อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ  ตรงสาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 3 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรม /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีภาวะความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ
- มีความเข้าใจในด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
- มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในงานบริหาร อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการโรงแรม
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบินจากต่างประเทศ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือการสอนระดับอุดมศึกษานานาชาติ
- มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
- มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
- มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
- มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ *ด่วน* จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา อย่างน้อย 2 ปี
- มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล และการผลิตเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล และ Social Media Marketing
- หากมีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และการเขียนได้เป็นอย่างดี (หากมีภาษาที่ 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

………………………………………………………………………………………………………………………………

8.ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารออกแบบออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ *ด่วน* จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านการสื่อสารดิจิทัล / การสื่อสารการตลาดดิจิทัล  / นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล / การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ / นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด  

-  มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อดิจิทัล และการผลิตเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล 

-  มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้าน Social Media Marketing 

- ทัศนคติดี และ มีความคิดสร้างสรรค์

………………………………………………………………………………………………………………………………

9. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชา Digital Arts /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้าน Fine Arts และ Digital Arts เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การสอนทางด้าน Computer Arts และ Visual Effects /การทำงานในงาน Digital Arts ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
- มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชา Digital Arts
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………

10. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์ เป็นอย่างดี
- มีความเข้าใจในด้านการออกแบบภายใน และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะการออกแบบ.
- มีประสบการณ์การสอนทางด้าน ออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………

11. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ วิทยาลันานาชาติ  จำนวน 2 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชา Hospitality & Tourism Management / Hotel Management /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาในสายงานการโรงแรม / อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-3 ปี
- มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาการโรงแรม หรือในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………

12. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชา Business Administration / Management /International Management / International Business Management หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Management and Economic & Finance จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-3 ปี
- มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชา หรือในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………

13. ตำแหน่ง อาจารย์อำนวยการเรียนการสอน (โค้ช) คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / เทคโนโลยีการศึกษา / การศึกษานวัตกรรม หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 3 ปี
- มีความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงานสูง และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • แบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่/พนักงาน  (ไฟล์แนบ)

 สมัครงานเจ้าหน้าที่

 

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา  มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี
- จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการ / การบริหารธุรกิจ / การจัดการการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย 3-5 ปี
- มีประสบการณ์ในการบริหารงาน/เลขานุการ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และไอที
- มีภาวะความเป็นผู้นำ

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ

1. จัดการประชุมในส่วนที่อธิการบดีเป็นประธาน  แจ้งนโยบายและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป
2. กำหนดรูปแบบงานเอกสารและหนังสือตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบงาน สารบรรณของมหาวิทยาลัย
3.นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่อธิการบดี
4. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหรือตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลความคืบหน้าต่ออธิการบดี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานบัญชีการเงิน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ ดังนี้

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านเอกสาร 
- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
- มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว สังกัด สำนักงานรับสมัคร กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(Update วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ได้เป็นอย่างดี
- มีความมั่นใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี กล้าพูด กล้าแสดงออก
- สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านSocial ได้เป็นอย่างดี
- ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
- มีประสบการณ์การทำงานในสายงานขาย/การตลาด ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
- มีประสบการณ์ ด้านงานขาย,การตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 
- มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านแนะแนวทั้งหมด
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในงานแนะแนวการศึกษา/การรายงานข้อมูล
- มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design สำนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, กราฟิกดีไซน์ โดยตรง /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถวาด/ ออกแบบ/ ดราฟ และสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ในสไตล์ต่างๆ วาดและดราฟ Background ได้
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ทางด้านองค์ประกอบสี แสงเงา มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
- มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ
- มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ ออกแบบคาแรคเตอร์ในสไตล์ต่างๆ การดราฟ Background 
- มีความสามารถในการออกแบบ กราฟิก เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/งาน Present /งาน Video และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Online Marketing/SEO 2 ตำแหน่ง
Job: ทำ Content แนะนำหลักสูตร ลง Social Media Facebook Twitter Youtube หรือสื่อออนไลน์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลต่อการต่อการติดอันดับของ Search Engine มาใช้งาน เพื่อผลลัพธ์ของอันดับบน google เตรียมเนื้อหา ทำ conternt ส่งต่อแรงบันดาลใจ ฯลฯ ออกแบบสื่อ Multimedia Banner ต่างๆ คิดแคมเปญงาน กิจกรรมทางการตลาด ทำ SEO On-Page links วิเคราะห์ข้อมูล ทางการตลาดออนไลน์

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ 
ถ่ายภาพ พร้อมตกแต่งภาพได้
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator 
Adobe photoshop 
Adobe Premiere Pro 
มีความรับผดิ ชอบสูงและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
เงินเดือน: แล้วแต่ประสบการณ์

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาทางนิเทศศาสตร์ ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การตลาด การตลาดออนไลน์

ติดต่อสมัครงานโดยตรงได้ที่
e-mail: suwat.pu@spu.ac.th
………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คุณสมบัติ ดังนี้

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ / เขียนข่าว หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นทีม ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
คุณสมบัติ ดังนี้

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร และเคยทำงานในสถาบันการศึกษา
- มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และหากมีผลสอบ TOEIC หรือผลสอบอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
- มีใจรักบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย


………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 2 อัตรา *ด่วน*
คุณสมบัติ ดังนี้ 
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์หรือรถตู้ 1 ปี
- มีใบขับขี่ส่วนบุคคล ขึ้นไป
- มีสายตาดี และสุขภาพแข็งแรง
- มีใจรักบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

 

  • แบบฟอร์มใบสมัครงาน สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่/พนักงาน  (ไฟล์แนบ)