แนะนำหน่วยงาน


รู้จัก GSIT

GSIT เป็นหน่วยงานภายใต้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ การประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่สามารถนำผลงานวิจัยพัฒนามาใช้ ในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ กิจการภาครัฐ ตลอดจนด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
พันธกิจหลักของ GSIT ในด้านสร้างคนเพื่อสร้างชาติ คือ ให้บริการการศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT, PhD IT)  วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (MSSE) และ ระบบสารสนเทศ (MSCIS)