แนะนำหน่วยงาน


ดร.สุข พุคยาภรณ์  ผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภาคนแรกของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ปรารภถึงเจตนารมณ์ที่อยากจะจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุมขึ้นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ใน พ.ศ.2533  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกได้มอบเงินให้จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)โดยขอให้มหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นเพื่อจะได้นำดอกผลที่ได้จากเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยจึงนำเงินนั้นมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

           ดร.สุข พุคยาภรณ์ พอใจมากที่เห็นมูลนิธิเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย แต่ท่านก็ยังต้องการที่จะมีมูลนิธิที่เป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยตรง ต่อมาหลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมลง ณ วันที่ 17กรกฎาคม 2535 อาจารย์มาลินี พุคยาภรณ์ ภรรยา และผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านดร.สุข ฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ อธิการบดี บุตรสาวและน้องๆ จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)” (SRIPATUM UNIVERSITY FOUNDATION = SPUF)  ขึ้น ณ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2536  เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และได้รับใบอนุญาติให้จัดตั้งมูลนิธิ ที่ ต.615/2536 โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้บริจาคเงินทุนในครั้งแรกเป็น จำนวน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) และต่อมามูลนิธิพลเอกชวลิต จงใจยุทธ และ มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ได้รวมกันเป็น“มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541

            ณ ปัจจุบันมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) หรือ SPUF ได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนในการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมาก และมูลนิธิฯ ก็ได้นำเงินดอกผลที่ได้รับไปจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์อยู่ที่ยึดมั่นไว้เป็นประจำตลอดเรื่อยมา และในขณะนี้เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม  2551  มูลนิธิฯ มีกองทุนอยู่ทั้งสิน 60 กองทุนและ มียอดเงินที่ได้รับบริจาค รวมแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน 17,566,751.00 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)


 
สัญลักษณ์และความหมายของSPUF
D

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์

ย่อว่า ” ม.มศป.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

 SRIPATUM  UNIVERSITY  FOUNDATION  (SPUF)