แนะนำหน่วยงาน


ดร.สุข พุคยาภรณ์  ผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภาคนแรกของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ปรารภถึงเจตนารมณ์ที่อยากจะจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุมขึ้นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ใน พ.ศ.2533  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกได้มอบเงินให้จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)โดยขอให้มหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้นเพื่อจะได้นำดอกผลที่ได้จากเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยจึงนำเงินนั้นมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

           ดร.สุข พุคยาภรณ์ พอใจมากที่เห็นมูลนิธิเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย แต่ท่านก็ยังต้องการที่จะมีมูลนิธิที่เป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยตรง ต่อมาหลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมลง ณ วันที่ 17กรกฎาคม 2535 อาจารย์มาลินี พุคยาภรณ์ ภรรยา และผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านดร.สุข ฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ อธิการบดี บุตรสาวและน้องๆ จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)” (SRIPATUM UNIVERSITY FOUNDATION = SPUF)  ขึ้น ณ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2536  เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และได้รับใบอนุญาติให้จัดตั้งมูลนิธิ ที่ ต.615/2536 โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้บริจาคเงินทุนในครั้งแรกเป็น จำนวน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) และต่อมามูลนิธิพลเอกชวลิต จงใจยุทธ และ มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) ได้รวมกันเป็น“มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541

            ณ ปัจจุบันมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์) หรือ SPUF ได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนในการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมาก และมูลนิธิฯ ก็ได้นำเงินดอกผลที่ได้รับไปจัดกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์อยู่ที่ยึดมั่นไว้เป็นประจำตลอดเรื่อยมา และในขณะนี้เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม  2551  มูลนิธิฯ มีกองทุนอยู่ทั้งสิน 60 กองทุนและ มียอดเงินที่ได้รับบริจาค รวมแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน 17,566,751.00 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)


 

สัญลักษณ์และความหมายของSPUF

D

มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์

ย่อว่า ” ม.มศป.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

 SRIPATUM  UNIVERSITY  FOUNDATION  (SPUF) 


คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์

1.ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์                 

ประธานกรรมการ 

2.ดร.จันทร์  ชุ่มเมืองปัก

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4.ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

กรรมการ

5.ดร.บุษบา  ชัยจินดา 

กรรมการ

6.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 

กรรมการ

7.นายโสภิืต ภาโนมัย 

กรรมการ

8.ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

กรรมการ

9.รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา

กรรมการ

10.นายปริญญา บุณปทุมพงศ์

กรรมการ

11.ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี

กรรมการ

12.นางสา่วประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ

กรรมการ

13.นายประจวบ แสงอินทร์  

กรรมการ

14.นางวันเพ็ญ  จารลี

กรรมการและเหรัญญิก

15.นางสาวรัตนติญา  ฤทธิโชติ 

กรรมการและเลขาธิการ

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา ทุนยืม และทุนใช้จ่ายของมูลนิธิฯ

1. ดร.จันทร์  ชุ่มเมืองปัก

ที่ปรึกษา

2. นายประจวบ  แสงอินทร์

ประธานคณะอนุกรรมการ

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ

คณะอนุกรรมการ

4. ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา

คณะอนุกรรมการ

5. กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ 

คณะอนุกรรมการ

6. นางอนงค์  สุทธิโยค

อนุกรรมการและลขานุการ

7. นายสมชาย  ชมจำปี

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ