ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณพิมพ์นารา พูลทรัพย์ (ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะฯ) คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 9 (อาคาร ๓o ปีศรีปทุม)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2368, 236
Fax : 0 2579 1111 ต่อ 2369
Email : economics@spu.ac.th