แนะนำหน่วยงาน


 

 

A'boy_Edit L
อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศููนย์มีเดีย

การศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Master of Fine Arts in Design (Honor), Massachusetts College of Art, Boston, USA
หลักสูตรพิเศษ Certificate in Intensive Film Workshop, New York University, New York, USA
   

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537 ผู้กำกับศิลป์  บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ  บริษัท คู่แข่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์  WWW.EOTODAY.COM  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์  BECI Corporation  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์  บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำกัด
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

ผลงานที่โดดเด่น

พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547
เป็นทีมหลักในการสร้าง
WWW.EOTODAY.COM
พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547
เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน
อบรมและประกวดแข่งขันแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
Dot Award ครั้งที่ 1, 2 และ 3
โดยจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่,
บริษัท ดีแทค และ บริษัท โนเกีย
พ.ศ. 2545 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน
พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 30 ศรีปทุมเกมส์
โดยจัดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
บริษัท ออเรนจ์ และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
พ.ศ. 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ
“ ประเทศไทยใสสะอาด”
ให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ. 2549 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ
“ Esso Challenge” ให้ บริษัท EXXON  Mobil
 

 

A'boy_Edit L

คณะนิเทศศาสตร์…หลักสูตรสู่อนาคต

          การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555  เป็นการปรับหลักสูตรภายใต้กลยุทธ์ 4 Changes  ได้แก่

         1. Vision  Change  คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิสัยทัศน์การผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการสื่อสารการตลาดที่มีความเป็นมืออาชีพในโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล  ด้วยเล็งเห็นว่าโลกการสื่อสารในยุคปัจจุบันเป็นธุรกิจการสื่อสาร  ที่มีการตลาดเป็นเป้าหมายสำคัญและมีการสื่อสารเป็นเครื่องมือ  ดังนั้นการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้   คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารต้องมีความรู้ในการตลาด  ความรู้ในการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในโลกดิจิทัล  รวมถึงความชำนาญในพื้นฐานการสื่อสารด้วยการพูด  การคิด  การเขียน และการสื่อสารด้วยภาพ (Visual)

         2. Method Change  คณะนิเทศศาสตร์ปรับวิธีการเรียนการสอน  เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับดังนี้

         ในชั้นปีการศึกษาที่ 1  เป็นการเรียนเพื่อสร้างความชำนาญในพื้นฐานการสื่อสารด้วยการพูด  การคิด  การเขียน และการสื่อสารด้วยภาพ (Visual) ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

         ในชั้นปีการศึกษาที่ 2  เป็นการเรียนที่เน้นรายวิชาภาคปฎิบัติในสาขาวิชาชีพ  เสริมพร้อมทักษะที่สำคัญ เช่น การตลาด  การวิจัย

         ในชั้นปีการศึกษาที่ 3  เป็นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพ  ที่อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาเต็มเปี่ยมด้วยความพร้อมจะปฎิบัติงานในโลกการทำงานจริง  หลักสูตรจึงเสริมความรู้เรื่องกฎหมาย และพหุวัฒนธรรมเพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         ในชั้นปีการศึกษาที่ 4  ถือเป็นบททดสอบสุดท้าย  ในการจัดทำโครงงานในสาขาวิชาชีพ  และก้าวเข้าสู่โลกทดลองการทำงานจริงภายใต้โครงการสหกิจศึกษา  ที่ให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานในหน่วยงานภายนอกตลอดภาคการศึกษา

         3. Teaching materials Change  ด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่มุ่งเตรียมให้นักศึกษาถึงพร้อมกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ในชั้นเรียนสื่อการสอน (Teaching materials) ไม่เพียงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับคณาจารย์  หากแต่ยังเป็นเครื่องมือสอดแทรกรสนิยม Style Taste และType ในสังคม  ผ่านสี  ภาพ  และการย่อส่วนโลกภายนอกในรูป  ตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบัน  ชิ้นงานโฆษณา  คลิปเสียง  คลิปเหตุการณ์ Idol ในวงการวิชาชีพ  เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้นักศึกษาคิดตาม  ซึมซับใน  Life style Taste และType ในสังคมอีกด้วย

         4. Student Change  ถือเป็นปลายทางขั้นสุดของกลยุทธ์ 4 Changes ที่คณะนิเทศศาตร์เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะก้าวออกไปจากคณะ…สู่โลกการทำงานด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ถึงพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารการตลาดโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล

         ด้วยทั้งหมดที่กล่าวมา จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่ออนาคต  ด้วยกลยุทธ์การสร้างการเรียนรู้อย่างแตกต่าง ที่ในทุกขั้นตอนของการเรียน นักศึกษาจะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ที่ไม่ใช่เพียงการให้นักศึกษารู้ทันโลก แต่สามารถ ”ก้าวทันโลก” ได้เลยทีเดียว

 

ปรัชญา

“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

 

ปณิธาน

“สร้างสรรค์ ทันสื่อ มืออาชีพ จิตคุณธรรม นำสู่สากล”

พันธกิจ

1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการสื่อสารให้มีคุณภาพ  ทันสมัย  ทั้งด้านหลักสูตร  บุคลากร  สื่อการสอน  และอุปกรณ์การเรียนการสอน

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชนอย่างแท้จริง

3. สร้างเอกลักษณ์ความเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลภายใต้กรอบคุณธรรม  จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ที่สามารถปรับประยุกต์ความรู้ร่วมกับการพัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมงานวิจัยที่ครอบคลุมในทุกสาขาด้านการสื่อสาร

5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. เสริมสร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับประเทศ และนานาประเทศ

 

วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการสื่อสารการตลาด  ที่มีความเป็นมืออาชีพ ในโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล”

ผังองค์กร