แนะนำหน่วยงาน


ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับ นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ได้เลือกสินค้าหนังสือ และ เครื่องเขียน เพื่อใช้ในการเรียน และทำงาน