แนะนำหน่วยงาน


pagawonสารจากผู้บริหาร

สำนักงานผู้ตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546   และมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้เข้าฝึกอบรมเพื่อ ให้มีความรู้  เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ


วัตถุประสงค์
ตรวจสอบรายได้ประจำวัน ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อื่นให้แก่มหาวิทยาลัยรวมถึงรายได้ที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยและรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย ตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา สอบทานการบันทึกบัญชีรายได้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและการจัดสรรเพื่อเข้ากองทุนประเภทต่างๆตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ตรวจสอบรายจ่ายของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการศึกษาและรายจ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยรวมถึงการบันทึกบัญชีรายจ่ายถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ  และการให้บริการ

พันธกิจ
สอบทานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการเงิน/บัญชี/ด้านการพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานรับตรวจภายในมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถ เพื่อให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระ บริการให้คำปรึกษาและความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปณิธาน
พัฒนาบุคลากรและคุณภาพงาน เพื่อให้เป็นมืออาชีพสายงานตรวจสอบภายใน