แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานรับสมัคร เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มีภารกิจในการให้บริการและให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อให้ผู้สมัครใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ  และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกด้วย