บริการ


การสอบ

o ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2540 Click

o ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องการแต่งกายนักศึกษา

    - รอบปกติ
    - รอบเสาร์-อาทิตย์


o แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา Click

o ไม่มีตารางสอบต้องทำอย่างไร? Click