บริการ


แผนกมาตรฐานการศึกษา (Department of Education Standards)
  1. งานมาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Development Standards Section :CDS) 
  2. งานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน (Learning and Teaching Standards Section : LTS)
  3. งานการวัดและประเมินผล( Examinations and Assessment Standards Section : EAS )