บริการ


การรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ

1. สภาวิชาชีพบัญชีรับรองหลักสูตร 2551  ดูรายละเอียด

2. สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร พ.ศ. 2553  ดูรายละเอียด

3. สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรปี 2546-2550  ดูรายละเอียด

4. สภาผู้แทนราษฎรรับรองหลักสูตรปี 2551-2555  


- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ดูรายละเอียด
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ดูรายละเอียด
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ดูรายละเอียด


5. สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรปี 2555-2559
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ดูรายละเอียด  NEW
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ดูรายละเอียด  
NEW
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่ิอสาร  ดูรายละเอียด  NEW
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง  ดูรายละเอียด  NEW