แนะนำหน่วยงาน


ปณิธาน Wish

มุ่งกำกับการบริหารจัดการด้านวิชาการ ให้ดำเนินการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชี่ยวชาญ มีความประพฤติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม