บริการ


Paper Submission

Send1-1
 Send2 Send3
คู่มือการปฏิบัติงาน
- คู่มือการขอสนับสนุนการแต่งและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ
- คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการ
- คู่มือการปรับปรุงเว็บไซต์
- คู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- คู่มือประเมินประสิทธิภาพการสอนออนไลน์
 

การบริการให้คำปรึกษา
สามารถปรึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานรองอธิการบดี

โทร 1198 หรือ 1182 ค่ะ

คลังความรู้

KonwDowload

แบบฟอร์ม (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
- แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน FM ศสร(วจ) -01 Download
- RESEARCHPROPOSAL   FM ศสร (วจ)-01 Download
 
แบบฟอร์มการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- ปกรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Download
- บทคัดย่อไทย Download
- บทคัดย่อ (ENG) Download
- กิตติกรรมประกาศ Download
- สารบัญ Download
- สารบัญตาราง Download
- สารบัญภาพ Download
- บทที่ 1 Download
- บทที่ 2 Download
- บทที่ 3 Download
- บทที่ 4 Download
- บทที่ 5 Download
- รายการอ้างอิง Download
- ภาคผนวก Download
- ประวัติผู้วิจัย Download
 
แบบฟอร์มขอรับการสนุบสนุน
- แบบขอรับสนับสนุนการแต่งและการจัดพิมพ์ตำรา FM – ศสร.01 Download
   
แบบขอรับสนับสนุนการแต่งและการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
- แบบขอรับสนับสนุนการแต่งและการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน FM – ศสร.02 Download
 
แบบฟอร์มผลแก้ไขตำรา
- แบบฟอร์มผลการแก้ไขตำราและเอกสารประกอบการสอน ศสร.-06 Download
 
 
 

 

แบบรายงานการรับทราบผลการประเมินการสอนและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ 
- แบบรายงานการรับทราบผลการประเมินการสอนและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ ศสร.(ปร)-07                                Download       

 

 ตัวอย่างแผนการสอน
-  ตัวอย่างแผนการสอน      Download