แนะนำหน่วยงาน


UploadImage

ผศ. ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการ


โทรศัพท์: 1198
อีเมล์: sirinthorn.si@spu.ac.th


การศึกษา
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

 

 

UploadImage

นางราตรี  มีสมบัติ
นักวิจัย
 
โทรศัพท์: 1198
อีเมล์: ratree.me@spu.ac.th
 

การศึกษา
ศษ.ม. การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

 

 

UploadImage

นายกรกฎ ผกาแก้ว


โทรศัพท์: 1182
อีเมล์: korakot.pa@spu.ac.th


การศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม