แนะนำหน่วยงาน


UploadImage

ผศ. ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการ


โทรศัพท์: 1198
อีเมล์: sirinthorn.si@spu.ac.th


การศึกษา
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

 
UploadImage

นายรักษพล สนิทยา
นักวิจัย


โทรศัพท์: 1198
อีเมล์: rugsapon.sa@spu.ac.th


การศึกษา
ศศ.ม. ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. การวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
UploadImage นายกรกฎ ผกาแก้ว


โทรศัพท์: 1182
อีเมล์: korakot.pa@spu.ac.th


การศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม