ถามตอบ

ถาม : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนตั้งอยู่ที่ไหน

ตอบ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สำนักงานรองอธิการบดี  

ถาม : องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน มีอะไรบ้าง

ตอบ : 1. โครงการสอน แผนการสอน และหัวข้อการสอนที่ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา
          2. มีการเรียบเรียงเลขหน้าอย่างเป็นระบบตามหัวข้อ/สารบัญ
         3. มีการพิสูจน์อักษร และเอกสารอ่านได้ทั้งภาพและตัวอักษร
         4. มีการเผยแพร่และนำไปใช้มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
         5. มีบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

ถาม : คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน มีเกณฑ์ประเมินอย่างไร

ตอบ : 1. มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในประมวลรายวิชา
          2. มีเนื้อหาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
          3. ในแต่ละหัวข้อมีคำอธิบาย/คำบรรยายที่มากพอแก่การเข้าใจ
          4. มีการเรียงลำดับการนำเสนอเนื้อหาหรือความคิดในเอกสารได้ดี
          5. มีแบบฝึกหัดหรือโจทย์คำถามที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ
          6. มีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาสำหรับการอธิบายจำนวนมาก
          7. ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาตามหลักวิชาการ
          8. การกำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาในการสอน
          9. ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความสม่ำเสมอของการเขียน
         10. ความทันสมัยของเอกสารที่ใช้อ้างอิง