วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560


Title: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบทีมในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทางานเป็นทีมของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: รักษพล สนิทยา
   
Title: The Implementation of Office Teacher-Student Conferencing to Improve Students' English Speaking Ability and Learning Engagement in EBC332 English Business Presentation (Online Course)
Researcher: Piboon Sukvijit Barr
   
Title: ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน วิชา AFX252 การถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้นของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: เปรมวดี วินิจฉัยกุล
   
Title: ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง ในรายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น ของนักศึกษาสาขา คอมพิวเตอร์แอนิเมชันละวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย
Researcher: ปรารถนา จิรปสิทธินนท์
   
Title: ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน วิชา GAD331 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล และความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: ณัฐพล พิชัยรัตน์
   


UploadImage