วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558


Title: การส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย ในรายวิชา DGA 351 ศิลปะร่วมสมัย (CONTEMPORARY ART)
Researcher: สกนธ์ ภู่งามดี
   
Title: The Effectiveness of Questioning Technique on students in the subject of BSC 364 International Business, Sripatum International College
Researcher: Manassanan Lyn Prajitmutita
   
Title: การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่่าเสมอของนักศึกษารายวิชา DGA321 แนวคิดศิลปะ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: สกนธ์ ภู่งามดี
   
Title: การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนตามแนวธรรมชาติเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ Linking Ideas ของนักศึกษารายวิชา EBC332 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: จุฑามาศ สุคนธา
   


UploadImage