วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557


Title: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง รายวิชา SDM452
Researcher: มัทนิน วรมาลา
   
Title: เทคนิคการประเมินผลองค์ความรู้ด้านการออกแบบภายใน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา INT415 (การออกแบบภายใน 5)
Researcher: ชานนท์ วาสิงหน
   
Title: การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์และการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่มีต่อผลการเรียนรู้ในรายวิชา EDA713 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Researcher: สุบิน ยุระรัช
   
Title: การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย ในรายวิชา
DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION)
Researcher: สกนธ์  ภู่งามดี
   
Title: การศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติในรายวิชา TMT423 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Researcher: ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป
   
Title: ผลของการสอนแบบกรณีศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ในรายวิชา LSM 439 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
Researcher: รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร
   


UploadImage