วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554


Title: การศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา LSC405 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทย์สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และห่วงโซ่ คณะบริหารธุรกิจ
Researcher: ธนกฤต พลูน้อย
   
Title:   การพัฒนาสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา IEG320 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร
Researcher:    ธรินี มณีศรี
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ED712 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Researcher:    สุบิน ยุระรัช
   
Title: การศึกษาพฤติกรรมในการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพการเรียนการสอน วิชา ITB382 ธุรกิจระหว่างประเทศ
Researcher: อนิรุทธ์ ผ่องแผ้ว
   
Title: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจโดยการใช้การสอนแบบ E-Learning
Researcher: กฤษณา สิกขมาน
   
Title: การศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: ศิระ สัตยไพศาล
   
Title: การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อการเรียนที่สอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีควบปฎิบัติ กับการสอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีสลับปฏิบัติ:กรณีศึกษารายวิชา CMM252 มัลติมีเดียดิจิทัลกับการนำเสนอ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล
   
Title: ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
   
Title: ผลของการใช้วิธีการสอนโดยแบบกรณีศึกษาในรายวิชา HRM391 การวางแผนและการบรรจุพนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: กมล น้อมงามศักดิ์
   
Title: การศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา LSC406 สัมมนาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: ธีวินท์ นฤนาท
   
Title: การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเทคนิคการทําโปรแกรมของนักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: ปริญญา บรรณเภสัช
   
Title: ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเล่าเรื่องด้วยภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชา DGA205 การเขียนบทและการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: วรากร ใช้เทียมวงศ์
   
Title: ผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Researcher: ชนิษฎา ถนัดค้า
   
Title: การศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HRM483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา HRM 531 การวางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
Researcher: ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
   
Title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
Researcher: ชนัญญา สมใจวงษ์
   
Title: ผลของการใช้วิธีการเรียนแบบกรณีศึกษาในรายวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
Researcher: นิวัติ จันทราช
   
Title: การศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ITB472 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจ
Researcher: ชลลดา สัจจานิตย์
   
Title: ประสิทธิภาพบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บของวิชา BCS221 การเขียนโปรแกรม 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: สิปาง ดิเรกคุณากร
   
Title: สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: พิมพ์พร ฟองหล่ำ
   
Title: BELIEFS REGARDING FOREIGN LANGUAGE (JAPANESE) TEACHERS OF THAI-LEARNERS OF JAPANESE
Researcher: Yasumasa MORI
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา MKT524 การจัดการการตลาด
Researcher: นิธินันท์ สนตุ่น
   
Title: ผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน
Researcher: มรรษภร เชื้อทองฮัว
   
Title: การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานศิลปะ สำหรับการออกแบบภายใน ในรายวิชา INT211 การออกแบบภายใน 1
Researcher: ชานนท์ วาสิงหน
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ECN520 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Researcher: ธวิช สุดสาคร
   
Title: ผลของการใช้วิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาในรายวิชา FIB426 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Researcher: ณคุณ ธรณีนิติญาณ
   
Title: การพัฒนาภารกิจปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ BUS400
Researcher: จิตราพร ลีละวัฒน์
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาLS543 การจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์
Researcher: วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM716 การจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้
Researcher: อัศม์เดช วานิชชินชัย
   
Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: ธรรมศักดิ์ เสนามิตร
   
Title: ผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชา DES111 ทัศนศิลป์ 1 สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: นพเกล้า ศรีมาตย์กุล
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG527 การบริหารการดำเนินงานและการผลิต  THE EVALUATION OF TEACHING AND LEARNING IN IMG527 OPERATION AND PRODUCTION MANAGEMENT
Researcher: ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ECN520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Researcher: วิชิต อู่อ้น
   
Title: การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS704 ทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ
Researcher: ปรางทิพย์  ยุวานนท์
   
Title: การพัฒนากระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงในรายวิชา MTN301 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Researcher: ก่อศักดิ์ อาชวากร


UploadImage