กิจกรรมเพื่อสังคม สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ส่งมอบความรู้แบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนบางบัว

by Chadatan Sa
0 comment

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จิตอาสา ปันความรู้สู่ชุมชน นำหนังสือ วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน มอบให้บ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตและใจที่ดีให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนเคหะบางบัว กรุงเทพฯ ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำบุคลากรสำนักหอสมุด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์ จากศูนย์พัฒนากิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ จิตอาสา ลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “ห้องสมุดอาสา มหาวิทยาลัยศรีปทุม “ ภายใต้คอนเซปต์ ปันความรู้สู่ชุมชน ด้วยการนำหนังสือจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอน มอบให้กับ บ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน และสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรง ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเคหะบางบัว กรุงเทพฯ

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัย Dynamic University ที่มีการพัฒนาและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงตระหนักและสำนึกในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินนโยบายนี้มาโดยตลอด เพื่อการสร้างประโยชน์และดูแลชุมชนตามวาระและโอกาส โครงการ “ห้องสมุดอาสา มหาวิทยาลัยศรีปทุม “ ภายใต้ คอนเซปต์ ปันความรู้สู่ชุมชน ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นโอกาสอันดีที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ลงมาช่วยดูแลชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมของประเทศ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพลังของจิตอาสาทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมด้านสุขภาพกายสุขภาพใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่จะเป็นกำลังต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดร.อภิรดี กล่าว

You may also like

Leave a Comment