รับน้องอิ่มบุญ นิเทศฯป.โท SPU ชวนกันช่วยเด็กผู้พิการทางสายตาเปิดโอกาสทางการสื่อสาร

by Chadatan Sa
0 comment

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมรับน้องสุดสร้างสรรค์ ชวนกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยน้องตาบอดทางสายตา มอบทุนการศึกษา 17,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ SPU M.com. Arts ประจำปี 2561 ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่สุดสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ M.com. Arts ศรีปทุมปี2561ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ  โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด)  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการและมอบทุนการศึกษาในโครงการ ”สานฝันเพื่อน้อง” จำนวน 17,000 บาท พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา โรงเรียนธรรมิกวิทยา (ร.ร.สอนคนตาบอด) ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้น้องๆที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษาได้มีทุนทรัพย์และกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรัก สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้นักศึกษายังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีอีกทั้งยังร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างสิริมงคลในการศึกษาอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า ดร.ธนชาติ กล่าว

You may also like

Leave a Comment