ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550.

รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มกราคม 2552-มีนาคม 2554

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2552-2554

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ 2547-2551

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามพรบ.พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550