ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 2
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 1147, 1363
แฟกซ์
: 0 2561 1721
อีเมล์
: ex@spu.ac.th