สหกิจศึกษา

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

“… แรงบันดาลใจของผม คือ ทำงานออกมาให้ดีที่สุด…”

จูเนียร์ คงกำเนิด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Whitespace
แผนก : interior designer

ณัชชา เสือมีศีล (กิ๊ฟ)

นักศึกษาคณะ คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แผนก-

SPU 
สหกิจศึกษา

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

จบ ปวช. : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
      หน้าที่หลักในการฝึกงานได้รับผิดชอบในส่วนบัญชีเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมของสถานีบริการน้ำมันบางจาก โดยการทำงานได้เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ กระบวนการการทำงานในส่วนของขั้นตอนการรับวางบิลของทางบริษัท รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร e-Payment ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี คือโปรแกรม SAP
      สหกิจศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์จริง ตลอดจนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้เรียนมา ทำให้มีมุมมองที่เปลี่ยนไปพร้อมรับผิดชอบในหน้าที่การงานและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ซึ่งประสบการณ์ในการทำงานจริงจากการฝึกงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการวางแผนอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาที่ดีมากขึ้น
      ฝากถึงน้องๆ ขอให้ตั้งใจเรียน พยายามเก็บหน่วยกิตให้เป็นไปตามแผนการศึกษา เพื่อเทอมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมสหกิจศึกษา ได้ออกไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการมืออาชีพ นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีที่หาไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้บุคคลภายนอกเห็น เป็นการเพิ่มโอกาสการทำงานในสถานประกอบการนั้นอีกด้วย
UploadImage

อ่านต่อ

เครือข่ายองค์กรชั้นนำ