สหกิจศึกษา

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

สหกิจศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์จริง ตลอดจนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้เรียนมา

ณัชชา เสือมีศีล (กิ๊ฟ)

คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แผนก : -

สนามฝึกที่ดีที่สุด...คือสถานที่จริง

ศิตาพัทธ์ ธรณ์วัฒนภาคย์ (มีมี่)

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท Igloo Studio
แผนก : -

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งนักศึกษามาประจำที่ Ogilvy อย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นพัฒนาการแต่ละรุ่นมีจุดดี จุดเด่นแตกต่างกัน

นพรดา ลิมปกาญเวช (เบลล์)

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Ogilvy
แผนก : -

isobar ให้โอกาสเด็กฝึกงานได้ทำงานจริงๆ ซึ่งเข้ากับสโลแกนของมหาวิทยาลัยคือ เรียนจริง ประสบการณ์จริง

ทวีพร แก้วคำใต้ (กุ๊ก)

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : isobar Thailand
แผนก : -

การทำงาน...เราต้องพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา

ธนบรรณ ฉลวยศรี (บัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Software Park Thailand
แผนก :

ไม่ต้องกลัวในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึง...ให้เราลองลุยกับมันก่อน

พลวัฒน์ จันทร์พราหมณ์ (คิง)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Software Park Thailand
แผนก :

ผมได้เจอนักข่าวตัวจริง ได้ดูการทำงาน ผมก็ได้เห็นการทำงานเบื้องหลังทุกอย่างเลยครับ

ธันยะชัย ทองรักษ์ (กัน)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
แผนก :

เพราะการเรียนวิศวะ มันมีกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้เรามีกระบวนการคิดที่ดี สามารถไปประยุกต์ใช้กับทุกอาชีพได้

ชยุต ทองไชย (โอม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
แผนก :

ตอนเรียนไม่กดดันเหมือนตอนทำงาน...แต่ตอนทำงานได้ประสบการณ์มากกว่า

Oiu Hong Long (หงษ์)

International College สาขาInternational Hospitality Management
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Favstay
แผนก :

ไม่ว่าจะฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทใด...ต้องมีความมั่นใจ และทำงานอย่างมืออาชีพ

Berat Aslon

International College สาขาInternational Hospitality Management
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Prince Palace Hotel
แผนก :

"การฝึกสหกิจ ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบมากขึ้น"

ทิตยา นรายศ (จ๊ะจ๋า)

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)
แผนก : ธุรการและงานคดี

สิ่งที่ได้รับจากนิติ ศรีปทุม...สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน

พรลภัสณ์ คุ้มกัน (ทราย)

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)
แผนก : ธุรการและงานคดี

น้องเอม เด็กบริหาร ศรีปทุม "มีครบทั้ง Hard skill และ Soft skill"

ธัญลักษณ์ เดชสถิต (เอม)

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แผนก :

“… แรงบันดาลใจของผม คือ ทำงานออกมาให้ดีที่สุด…”

จูเนียร์ คงกำเนิด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Whitespace
แผนก : interior designer

ได้ประสบการณ์จริงจากการทำงานกับคนต่างชาติและการปรับตัวก้าวสู่ชีวิตการทำงาน

นางสาวฐานิกา ตรีสิงห์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แผนก : ด้านการตลาด

ได้ฝึกประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เรียนอย่างแท้จริง

นายนวพล เนสุสินธุ์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แผนก : เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพลอย บุญทัน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Petroleum Trading Lao Public Company
แผนก : Accounting and Financial Department

นางสาวนงนภัส ใจจร

คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)
แผนก : ผู้ช่วยผู้จัดการ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

เอกรักษ์ บุญพร้อม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Accenture Solution Thailand
แผนก : Associate Software Engineer, SAP Specialist

ณัชชา เสือมีศีล (กิ๊ฟ)

นักศึกษาคณะ คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แผนก-

SPU 
สหกิจศึกษา

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

จบ ปวช. : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
      หน้าที่หลักในการฝึกงานได้รับผิดชอบในส่วนบัญชีเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมของสถานีบริการน้ำมันบางจาก โดยการทำงานได้เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ กระบวนการการทำงานในส่วนของขั้นตอนการรับวางบิลของทางบริษัท รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร e-Payment ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี คือโปรแกรม SAP
      สหกิจศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์จริง ตลอดจนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้เรียนมา ทำให้มีมุมมองที่เปลี่ยนไปพร้อมรับผิดชอบในหน้าที่การงานและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ซึ่งประสบการณ์ในการทำงานจริงจากการฝึกงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการวางแผนอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาที่ดีมากขึ้น
      ฝากถึงน้องๆ ขอให้ตั้งใจเรียน พยายามเก็บหน่วยกิตให้เป็นไปตามแผนการศึกษา เพื่อเทอมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมสหกิจศึกษา ได้ออกไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการมืออาชีพ นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีที่หาไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้บุคคลภายนอกเห็น เป็นการเพิ่มโอกาสการทำงานในสถานประกอบการนั้นอีกด้วย
UploadImage

อ่านต่อ

เครือข่ายองค์กรชั้นนำ